Dział Kadr i Płac

Dział Kadr i Płac
ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Kierownik: Anna Woźniakowska - Dziadosz
tel. 91 48 57 545

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.

Do zadań Działu Kadr i Płac w szczególności należy:

1) analiza stanu zatrudnienia pod kątem możliwości zapewnienia realizacji zadań Ośrodka, wymagań na danym stanowisku pracy,
2) gromadzenie danych na temat potencjalnych kandydatów do pracy, prowadzenie banku kandydatów do pracy oraz banku rezerwy kadrowej, organizowanie naboru pracowników,
3) opracowywanie systemu wynagradzania i oceny pracowników,
4) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem, przenoszeniem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników,
5) prowadzenie akt osobowych pracowników,
6) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy oraz ewidencjonowania wyjść w godzinach służbowych,
7) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, legitymacji służbowych i przydziału biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych,
8) ustalanie pracownikom wysokości ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze,
9) opracowywanie projektów umów zawieranych z osobami fizycznymi oraz prowadzenie rejestru tych umów,
10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Ośrodku, robót publicznych ,
11) realizacja prac społecznie użytecznych,
12) przygotowywanie konferencji, programów i planów szkoleniowych oraz dokształcania pracowników ośrodka i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych,
13) organizowanie praktyk i staży zawodowych w komórkach organizacyjnych ośrodka realizujących zadania pomocy społecznej,
14) prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Ośrodka,
15) prowadzenie Centrum Wolontariatu w Ośrodku.