Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny
ul.Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Kierownik Mirosław Berta
tel. 091 48-57-534

Godziny urzędowania : od 7.30 do 15.30
Do zadań Działu Organizacyjnego w szczególności należy:

1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Ośrodka, pełnomocnictw oraz procedur wewnętrznych w zakresie wynikającym z działalności działu, przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola ich wykonania, opracowywanie projektów umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, prowadzenie rejestru tych umów,
2) prowadzenie ewidencji projektów Uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta przygotowywanych przez Działy Ośrodka oraz kontrola stanu ich realizacji,
3) opracowywanie projektów dokumentów dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prowadzenie kancelarii ogólnej Ośrodka, a w szczególności organizowanie przepływu przesyłek i korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Ośrodka,
5) prowadzenie obsługi sekretariatu Dyrektora Ośrodka i jego Zastępców,
6) zarządzanie budynkami administracyjnymi i lokalami wykorzystywanymi przez Ośrodek, w tym przygotowywanie projektów i prowadzenie spraw dotyczących umów najmu lokali, umów eksploatacyjnych, gospodarki pomieszczeniami,
7) prowadzenie obsługi administracyjnej, technicznej i inwestycyjnej Ośrodka,
8) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych inwestycji i remontów,
9) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów oraz napraw bieżących w tym prowadzenie dokumentacji remontów i inwestycji wykonywanych w obiektach zajmowanych przez Ośrodek,
10) nadzór nad utrzymaniem budynków Ośrodka w należytym stanie estetycznym oraz dbałość o właściwy stan urządzeń technicznych, instalacji sanitarnych i grzewczych,
11) prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowo-technicznych Ośrodka, w tym zaopatrywanie Ośrodka w wyposażenie, urządzenia, artykuły biurowe i inne materiały,
12) zabezpieczenie łączności Ośrodka,
13) planowanie i zlecanie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń technicznych,
14) prowadzenie dokumentacji zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług,
15) wprowadzanie do ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych,
16) prowadzenie składnicy akt Ośrodka,
17) zamawianie i ewidencja pieczęci służbowych pracowników i urzędowych Ośrodka,
18) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Ośrodka oraz zabezpieczeniem i ochroną majątku Ośrodka,
19) organizowanie transportu w ramach bieżącej obsługi Ośrodka,
20) nadzór nad ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
21) opracowywanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
i rocznych merytoryczno - finansowych z realizacji zadań statutowych Ośrodka, gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej,
22) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Ośrodka i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Ośrodka,
23) obsługa techniczna konferencji i szkoleń.