Dział Pieczy Zastępczej

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Smolańska 3
70-026 SzczecinKierownik: Bogusława Porzezińska
tel. 091 42 43 050 w. 38

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.
Obszar działania Działu obejmuje: cały Szczecin.

Podstawowe zadania Działu to:
  1. udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,
  2. pomoc finansowa dla rodzin zastępczych,
  3. wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych,
  4. usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  5. przyznawanie prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym,
  6. współpraca z rodzicami biologicznymi dzieci, które są w opiece zastępczej,
  7. współpraca z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, pedagogami szkolnymi, sądami, kuratorami, policją, Działem Interwencji Kryzysowej itp.,
  8. poradnictwo z zakresu form opieki zastępczej i obowiązujących przepisów prawa
I. w zakresie realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) prowadzenie działań w zakresie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, ukończenie szkoleń i spełnianie warunków do pełnienia tych funkcji,
3) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
4) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności organizowanie opieki w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych i przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka,
5) wspieranie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka oraz w sporządzeniu planu pomocy dziecku,
6) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR,
7) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
8) dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz wydawanie opinii związanych z realizacją powierzonych zadań,
9) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, współpraca z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie kwalifikowania dziecka do przysposobienia,
10) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
11) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
12) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin.

II. w zakresie realizacji zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie:
1) organizowanie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2) zatwierdzanie indywidualnych programów usamodzielnienia, przyznawanie i udzielanie świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
3) przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin,
4) prowadzenie i aktualizacja rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących te funkcje, przekazywanie tych danych do właściwego sądu,
5) zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi, osobami zatrudnionymi do pomocy w sprawowaniu opieki w tych formach i wypłata wynagrodzeń wynikających z tych umów,
6) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz
z ustawowymi odsetkami oraz ustalanie i odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w pieczy zastępczej,
7) przygotowywanie porozumień z innymi powiatami i samorządem województwa w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (w tym w rodzinach pomocowych),
8) na podstawie ustawy o pomocy społecznej udzielanie pomocy osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze w zakresie integracji ze środowiskiem, przyznawania i udzielania świadczeń, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u ww. osób,
9) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie realizacji zadań,
10) realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
11) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin,
12) realizowanie innych zadań z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych.