Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
ul. Wojska Polskiego 184 b
71-256 Szczecin
(wejście od ul. Unii Lubelskiej za stacją paliw BP)


Kierownik: Anna Myśliwiec
tel. 091 48-75-771

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.
Obszar działania Działu: miasto Szczecin.

Zadaniem Działu Pomocy Osobom Bezdomnym jest zapewnienie osobom potrzebującym wszelkiej niezbędnej pomocy, a w szczególności:

1.w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych:
1) wspieranie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej oraz umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, poprzez:
a) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) udzielanie pomocy i aktywizowanie osób bezrobotnych,
c) praca metodą indywidualnego przypadku z osobami uzależnionymi,
d) prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań na rzecz rodziny w oparciu o projektowanie socjalne,
e) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
2) udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem świadczeń zastrzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka,
3) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
4) przyznawanie usług opiekuńczych w miejscu pobytu, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
5) ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6) kierowanie do schronisk i noclegowni,
7) tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
8) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób bezdomnych,
9) ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
10) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
11) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
12) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym prowadzenie roboczych grup działających przy Zespole Interdyscyplinarnym, realizacja działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.
14) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin.

2. w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) praca z rodziną poprzez prowadzenie asystentury rodziny w oparciu o indywidualny plan pracy z rodziną,
2) organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
3) organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji ,
4) praca z rodziną, także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną,
5) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
6) dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
7) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
8) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających i finansowanie kosztów ich funkcjonowania,
9) udział w procesie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
10) monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
11) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.
12) realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
13) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin.

W zależności od sytuacji osoby bezdomnej podejmowane są również inne działania mające na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz stopniowe usamodzielnianie i wychodzenie z bezdomności - świadczenie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa.

Osoba bezdomna może zostać również objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Realizując wymienione zadania pracownicy działu współpracują z pracownikami innych działów MOPR, a także z organizacjami pozarządowymi, szpitalami, policją, strażą miejską i innymi instytucjami, które działają na rzecz osób bezdomnych.