Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
ul. Wojska Polskiego 184 b
71-256 Szczecin
(wejście od ul. Unii Lubelskiej za stacją paliw BP)


Kierownik: Anna Myśliwiec
tel. 091 48-75-771

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.
Obszar działania Działu: miasto Szczecin.

Do zadań Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w szczególności należy: wspieranie bezdomnych osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej oraz umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Do zadań Sekcji ds. Pomocy i Realizacji Świadczeń w szczególności należy udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem świadczeń zastrzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka bezdomnym osobom
i rodzinom przebywającym w miejscach poza placówkami.

Do zadań Zespołu ds. Pracy Socjalnej i Mieszkań Chronionych w szczególności należy:
1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, kontraktu socjalnego oraz różnorodnych form, metod i technik pracy socjalnej,
2) prowadzenie mieszkań chronionych oraz kierowanie do nich osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością,
3) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania bezdomności osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, aktywizowanie osób bezrobotnych, osób uzależnionych,
4) pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
6) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
7) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
8) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym realizacja Indywidualnego Programu Integracyjnego,
9) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami, Policją, Strażą Miejską, instytucjami, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań,
12) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia pomocy społecznej,
13) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej
lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Do zadań Zespołu ds. Świadczeń Finansowych w szczególności należy:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
2) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym z tytułu różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a wysokością odpłatności, jaka byłaby ustalona na podstawie prawdziwych informacji lub w związku ze zmienioną sytuacją osobistą lub majątkową osoby lub rodziny, oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
w zakresie zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym,
3) pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
4) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
5) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami, Policją, Strażą Miejską, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań,
8) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
9) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Do zadań Sekcji ds. Placówek dla Osób Bezdomnych w szczególności należy zapewnienie tymczasowego schronienia bezdomnej osobie/i/lub rodzinie oraz udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych bezdomnym osobom i rodzinom przebywającym
w specjalistycznych placówkach.

Do zadań Zespołu ds. Noclegowni, Ogrzewalni i Innych Placówek Tymczasowego pobytu w szczególności należy:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej: świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
2) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu należności
z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym z tytułu różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a wysokością odpłatności, jaka byłaby ustalona na podstawie prawdziwych informacji lub w związku ze zmienioną sytuacją osobistą lub majątkową osoby lub rodziny, oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym,
3) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, kontraktu socjalnego oraz różnorodnych form, metod i technik pracy socjalnej,
4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania bezdomności osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, aktywizowanie osób bezrobotnych, osób uzależnionych,
5) pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
6) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
7) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
8) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
9) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami, Policją, Strażą Miejską, instytucjami, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań,
12) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia pomocy społecznej,
13) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej
lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.


Do zadań Zespołu ds. Schronisk i Schronisk z Usługami Opiekuńczymi w szczególności należy:
1) przyznawanie miejsca i ustalanie odpłatności za pobyt w schroniskach
i w schroniskach z usługami opiekuńczymi,
2) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz różnorodnych form, metod i technik pracy socjalnej,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji
w sprawie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
4) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym z tytułu różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a wysokością odpłatności, jaka byłaby ustalona
na podstawie prawdziwych informacji lub w związku ze zmienioną sytuacją osobistą lub majątkową osoby lub rodziny, oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
w zakresie zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym,
5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania bezdomności osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, aktywizowanie osób bezrobotnych, osób uzależnionych,
6) pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje
i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
7) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
8) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
9) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
10) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11) współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami, Policją, Strażą Miejską, instytucjami, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
12) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań,
13) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
14) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej
lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.


W zależności od sytuacji osoby bezdomnej podejmowane są również inne działania mające na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz stopniowe usamodzielnianie i wychodzenie z bezdomności - świadczenie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa.

Osoba bezdomna może zostać również objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Realizując wymienione zadania pracownicy działu współpracują z pracownikami innych działów MOPR, a także z organizacjami pozarządowymi, szpitalami, policją, strażą miejską i innymi instytucjami, które działają na rzecz osób bezdomnych.