Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychoogiczne dla benficjentów projektu "Aktywna Integracja w Szczecinie"
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie konsultacji psychologicznych dla beneficjentów projektu p. n.: "Aktywna Integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie dwugodzinnych indywidualnych konsultacji psychologicznych dla ok. 47 beneficjentów w ilości dwóch godzin lekcyjnych dla każdego beneficjenta.
Zakres konsultacji psychologicznej:
  • analiza sprawności intelektualnej oraz możliwości poznawczych beneficjenta,
  • ocena motywacji beneficjenta
  • rozpoznanie i analiza sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • pomoc w zakresie poczucia kontroli nad własnym życiem,
  • analiza funkcjonowania społecznego beneficjenta, jego zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych,
  • pomoc w radzeniu sobie z obszarami problemowymi beneficjenta,
  • rozpoznanie i wskazanie zasobów,
  • wskazanie potrzeby dalszych konsultacji beneficjenta u psychologa bądź podjęcia terapii indywidualnej lub grupowej.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Usługa powinna zostać wykonana do 4 grudnia 2009 r.
Wykonawca w ramach zleconego zadnia zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania powyższego zadania.

Składając ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godzin lekcyjnej zajęć. Ponadto do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do udzielania konsultacji psychologicznych.

Oferty należy złożyć według wzoru do dnia 09.11.2009 r. do godziny 12.00 w sekretariacie MOPR w Szczecinie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (pok. nr 301) lub pod podany niżej adres poczty elektronicznej: asankowska@mopr.szczecin.pl.