Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania jest miasto Szczecin.
Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Narzędziem do jego realizacji są następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.)
2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ),
4) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)
6) Uchwała Nr XXX/870/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2020"
7) Zarządzenie Nr 521/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2011 r w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Szczecinie.

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:
 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 6. sprawowanie, w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 7. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) w zakresie realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. prowadzenie działań w zakresie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rdzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, ukończenie szkoleń i spełnianie warunków do pełnienia tych funkcji,
 3. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 4. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności organizowanie opieki w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych i przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka,
 5. wspieranie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka oraz w sporządzeniu planu pomocy dziecku,
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznym i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR,
 7. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 8. dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz wydawanie opinii związanych z realizacją powierzonych zadań,
 9. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, współpraca z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie kwalifikowania dziecka do przysposobienia,
 10. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 11. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 12. prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin.
2) w zakresie realizacji zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie:
 1. organizowanie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. zatwierdzanie indywidualnych programów usamodzielnienia, przyznawanie i udzielanie świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 3. przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących te funkcje, przekazywanie tych danych do właściwego sądu,
 5. zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi, osobami zatrudnionymi do pomocy w sprawowaniu opieki w tych formach i wypłata wynagrodzeń wynikających z tych umów,
 6. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wrazz ustawowymi odsetkami oraz ustalanie i odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w pieczy zastępczej,
 7. przygotowywanie porozumień z innymi powiatami i samorządem województwa w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (w tym w rodzinach pomocowych),
 8. na podstawie ustawy o pomocy społecznej udzielanie pomocy osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze w zakresie integracji ze środowiskiem, przyznawania i udzielania świadczeń, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u ww. osób,
 9. współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie realizacji zadań,
 10. realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
 11. prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta Szczecin,
 12. realizowanie innych zadań z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych.

Natomiast zadania wynikające z innych ustaw obejmują w szczególności:
 1. po zapewnieniu odpowiednich środków przez Państwowy Fundusz Kombatantów, przyznawanie i udzielanie kombatantom i innym osobom uprawnionym doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej, w tym również pomocy na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego i innego sprzętu pomocniczego, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa i opłacanie pomocy pielęgnacyjnej,
 2. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 5. opracowywanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 6. dofinansowanie:
  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 7. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 8. świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji potwierdzającej to prawo.