Kurs na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego

Szczecin, dn. 24.04.2012 r.

Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na potrzeby
realizacji projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zajęciach weźmie udział 30 - 35 osób (Uczestników Projektu w wieku od 15 od 18 roku życia).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny zostać zorganizowane w dniach od 28 kwietnia do 4 lipca 2012 r. zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.
Zajęcie teoretyczne powinny zostać zorganizowane na terenie miasta Szczecina, a zajęcia praktyczne w miejscu umożliwiającym Uczestnikom (mieszkańcom Szczecina) dojazd komunikacją miejską (Zamawiający nie przewiduje noclegów).

Wykonawca realizując usługę jest zobowiązany do:
• realizacji programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stopnie żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego uprawniające do samodzielnego prowadzenia jednostek żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych oraz do 8,5 długości całkowitej po wodach morskich przybrzeżnych
• zakończenia kursu egzaminami państwowymi umożliwiającymi zdobycie patentu żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego,
• pełnej opieki nad Uczestnikami,
• zapewnienia poczęstunku w trakcie kursu (w takcie zajęć teoretycznych bufet kawowy, podczas zajęć praktycznych wyżywienie w postaci obiadu i dostępu do napojów),
• zwrotu kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników,
• ubezpieczenia Uczestników od NNW,
• zapewnienia kadry posiadającej niezbędne uprawnienia i umiejętności do prowadzenia zajęć,
• przekazania na własność Uczestnikom niezbędnych materiałów edukacyjnych,
• wystawienia Uczestnikom stosownych zaświadczeń.

Wymagane dokumenty:
1. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania
2. program zajęć teoretycznych i praktycznych,
3. informację o personelu wyznaczonym do realizacji zadań,
4. wykaz prac podobnych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Organizacja kursu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego dla Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" do dnia 27.04.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin