Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa zlecenia
Okres obowiązywania umowy: od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

Ogólny zakres wykonywanych czynności :
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
lub

posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
4. Zrównoważenie emocjonalne.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku, w soboty, w niedzielę oraz dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm).
8. W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone w niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 18.09.2009 r. na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
Pok. 301

Informacja merytoryczna - tel. 091 42 43 050, Pani Agnieszka Bargieł Kierownik Działu Instytucji Pomocy Społecznej