Ogłoszenie o naborze psychologa dla uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"


Szczecin, dn. 23.02.2011

Ogłoszenie o naborze psychologa dla
uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa psychologicznego dla maksymalnie 270 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1.ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
2.minimum roczne doświadczenie w pracy terapeutycznej;
3.doświadczenie w tworzeniu profili zawodowych oraz prowadzeniu zajęć zawodoznawczych,
4.doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste;
5.znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy indywidualnej i grupowej;
2.umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego;
3.wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
4.znajomość rynku pracy oraz sieci pomocy osobom w sytuacji kryzysowej;
5.dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

Prowadzenie doradztwa psychologicznego odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia w okresie od 01.03.2011 r. do 30.11.2011 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1.prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
2.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
3.udzielanie uczestnikom projektu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
4.podejmowanie inicjatywy na rzecz tworzenia nowych form pomocy dla uczestników projektu,
5.udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i grupowych porad,
prowadzenie warsztatów motywacyjnych,
6.współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów (w szczególności z doradcą zawodowym) w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.


Wymagane dokumenty:
1.życiorys zawodowy,
2.dokumenty poświadczające wykształcenie,
3.inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4.oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5.oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradztwo psychologiczne w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie " do dnia 28.02.2011 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin