Pośrednik pracy

zaproszenie do oferty na świadczenie usług pośrednika pracy dla uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie
Szczecin, dn. 12.05.2011


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednika pracy dla
uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 230 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (preferowane doradztwo psychospołeczne, socjologia lub psychologia),
2. minimum dwuletni staż pracy na stanowisku pośrednika pracy,
3. znajomość metod i technik pośrednictwa pracy,
4. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
2. doświadczenie w pośrednictwie pracy potwierdzone licencją,
3. doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4. komunikatywność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
7. znajomość lokalnego rynku pracy

Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 01.06.2011 r. do 30.11.2011 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. pozyskiwanie ofert pracy poprzez kontakt z pracodawcami i właściwymi instytucjami zajmującymi się problematyka rynku pracy i bezrobocia,
2. stworzenie banku ofert pracy - zasobu informacji o wolnych miejscach pracy dostępnych dla uczestników projektu,
3. przedstawianie uczestnikom projektu ofert pracy dopasowanych pod względem wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, stażu pracy itp.,
4. monitoring procesu podejmowania zatrudnienia przez uczestników projektu,
5. udzielanie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia uczestnikom projektu,
6. udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad,
7. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji,
8. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.


Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pośrednik pracy" do dnia 20.05.2011 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin