Programy i stategie

  1. Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021
  2. Miejski Program Przeciwdzialania Bezdomności na lata 2017-2021Miejski Program Przeciwdzialania Bezdomności na lata 2017-2021
  3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
  4. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013 - 2020Miejski Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013 - 2020
  5. Lokalny system wsparcia dziecka i rodzinyLokalny system wsparcia dziecka i rodziny
  6. Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego:
  7. Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022
  8. Program Szczecin Przyjazny Rodzinie:
  9. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w SzczecinieWieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w Szczecinie
  10. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Szczecinie na lata 2013-2020Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Szczecinie na lata 2013-2020