Programy i stategie

 1. Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021
 2. Miejski Program Przeciwdzialania Bezdomności na lata 2017-2021Miejski Program Przeciwdzialania Bezdomności na lata 2017-2021
  1. Informacja dotycząca realizacji w 2020r Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017-2021Informacja dotycząca realizacji w 2020r Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017-2021
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
 4. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013 - 2020Miejski Program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013 - 2020
 5. Lokalny system wsparcia dziecka i rodzinyLokalny system wsparcia dziecka i rodziny
 6. Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego:
 7. Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022
 8. Program Szczecin Przyjazny Rodzinie:
 9. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w SzczecinieWieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w Szczecinie
 10. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023