Projekty unijne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. "Aktywna integracja w Szczecinie"

Priorytet VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
  • Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;
  • Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
  • Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Podziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej;
 • Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Cele szczegółowe:
 1. poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych zagrożeniem społecznym;
 2. wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej;
 3. rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
 4. Aktywna integracja w Szczecinie

Grupy docelowe:
 1. Bezdomni w tym osoby mieszkające na terenie ogródków działkowych w różnych rejonach miasta-50 osób (7.1.1)
 2. Kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka-50 osób (7.1.1)
 3. Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, nałogów, pobytów w zakładzie karnym - 50 osób (7.1.1)
 4. Młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym - 50 osób (7.1.1)
 5. Pełnoletni wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych - 80 osób (7.1.2).

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
 1. Pomoc w walce z nałogami i bezradnością.
 2. Zniesienie barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości.
 3. Integracja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację jej
 4. członków.
 5. Podniesienie poziomu wykształcenia.
 6. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
 7. Przygotowanie grupy osób do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Zaplanowane działania:
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne
 • terapia AA, zorganizowanie grup wsparcia, trening umiejętności społecznych itp. (w zależności od potrzeb),
 • przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. monter instalacji elektrycznych, murarz, glazurnik, monter stolarki PCV, malarz, spawacz, operator wózków widłowych, kierowca, motorniczy, ABC przedsiębiorczości, asystentka szefa, sekretarka, księgowa, fakturzystka, kurs komputerowy, obsługa kas fiskalnych, kasjer złotowo-walutowy, manicure-pedicure, kosmetyczka, szwaczka, krojczy, kurs florystyczny itp.
 • pokrycie kosztów badań profilaktycznych i szkoleń BHP,
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców-praktyki i staże zawodowe,
 • skierowania do poradni osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, w celu podjęcia terapii,
 • zorganizowanie grup wsparcia dla osób w trakcie terapii, lub tych, które ukończyły terapię, a chciałyby ją kontynuować,
 • terapia rodzinna, szkoła dla rodziców w celu podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów,
 • zorganizowanie opieki nad dziećmi beneficjentów.

Zaplanowane rezultaty:
 • zwiększenie kompetencji osobistych i społecznych uczestników
 • przełamanie syndromu bezradności i ułatwienie wyjścia z nałogów
 • podniesienie poziomu wykształcenia-podjęcie nauki na kolejnych szczeblach
 • integracja rodziny-podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców
 • nabycie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
 • uzyskanie umiejętności pozyskiwania pracy i samozatrudnienia.

Rezultaty podniosą atrakcyjność klientów MOPR na rynku pracy i umożliwią im pełną integrację społeczną, w szczególności zaktywizują uczestników programu do poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej. Nadto pomoc w uwolnieniu się od nałogów, w podjęciu pracy zawodowej i zwiększenie kompetencji wychowawczych uchroni rodziny przed rozpadem i ograniczaniem praw rodzicielskich.

W ramach działań dla beneficjentów zorganizowano szereg kursów i szkoleń w tym:


 • doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • wyjazdy integracyjne
 • kurs na prawo jazdy kat. B i C
 • kurs spawacza
 • kurs monter instalacji elektrycznej
 • kurs barman
 • kurs florysta
 • kurs manicure, pedicure, tipsy,
 • kurs magazynier z uprawnieniami na wózki jezdne
 • kurs fryzjerski
 • kurs kelner
 • kurs zawody ogólnobudowlane
 • kurs księgowość z elementami kadr i płac
 • kurs ABC przedsiębiorczości
 • kurs fakturzysta
 • kurs kasjer sprzedawca