Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Szczecin, dn. 11.04.2012


Ogłoszenie o naborze psychologa dla
Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa psychologicznego dla maksymalnie 200 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
2. minimum roczne doświadczenie w pracy terapeutycznej;
3. doświadczenie w tworzeniu profili zawodowych oraz prowadzeniu zajęć zawodoznawczych,
4. doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste;
5. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy indywidualnej i grupowej;
2. umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego;
3. wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
4. znajomość rynku pracy oraz sieci pomocy osobom w sytuacji kryzysowej;
5. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

Prowadzenie doradztwa psychologicznego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 07.05.2012 r. do 30.11.2012 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
3. udzielanie uczestnikom projektu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
4. podejmowanie inicjatywy na rzecz tworzenia nowych form pomocy dla uczestników projektu,
5. udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i grupowych porad,
prowadzenie warsztatów motywacyjnych,
6. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów (w szczególności z doradcą zawodowym) w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.


Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradztwo psychologiczne w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie " do dnia 19.04.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin