Rehabilitaccja uczestników projektu

Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną dla uczetników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"
Szczecin, dn. 02.11.2011


Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną dla
Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na wykonanie rehabilitacji dla maksymalnie 20 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem usługi będzie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla maksymalnie 20 kobiet po mastektomii, w tym w szczególności:
1. adaptacja do środowiska wodnego - oswojenie się ze środowiskiem wodnym;
2. ćwiczenia w wodzie jako czynnik relaksacji i odciążenia ciała;
3. wpływ na siłę mięśniową poprzez wykorzystanie warunków odciążenia i oporu jakie stwarza środowisko wodne;
4. wpływ na zwiększenie wydolności krążeniowo- oddechowej;
5. ćwiczenia rozciągające w wodzie jako czynnik likwidujący przykurcze mięśniowe, powięziowe i stawowe;
6. dobór ćwiczeń do indywidualnych problemów ruchowych kobiet po mastektomii;
7. zwiększenie koordynacji ruchowo czuciowej przy muzyce.

Usługa ma zostać wykonana w okresie od 9 listopada do 22 grudnia 2011 r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Zajęcia powinny zostać zorganizowane w dwóch grupach liczących maksymalnie 10 osób. Każda z grup powinna mieć maksymalnie 10 godzin lekcyjnych zajęć na basenie.

Usługa ma być wykonywana na basenie dostosowanym do potrzeb i charakteru prowadzonych zajęć. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji usługi dysponował całym basenem wraz z szatnią (nie dopuszcza się organizacji zajęć równolegle z osobami nie będącymi Uczestnikami Projektu).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zróżnicowanych zajęć w wodzie

Do wykonania usługi Wykonawca powinien zapewnić personel o następujących kwalifikacjach:

1. wykształcenie fizjoterapeutyczne;
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych z kobietami po mastektomii;
3. znajomość dysfunkcji i problemów związanych z leczeniem onkologicznym;
4. uprawnienia ratownicze, trenera i instruktora pływania;

Wymagane dokumenty:

1. dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia
2. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.4. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zajęcia rehabilitacyjne dla Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie" do dnia 7.11.2011 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin