Rozeznanie cenowe na prowadzenie terapii przez neurologopedę

Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na potrzeby Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" w zakresie prowadzania terapii przez neurologopedę dla Uczestników projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla maksymalnie 26 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kierunku logopedia lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z logopedii
2. studia podyplomowe neurologopedyczne,
3. minimum dwuletni staż pracy na stanowisku neurologopedy,
4. minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych,
Prowadzenie zajęć odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 15.10.2012 r. do 20.12.2012 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, gabinecie Wykonawcy, miejscu zamieszkania uczestnika.
Zakres wykonywania zadań neurologopedy:
1. prowadzenie terapii indywidualnej (160 godz. zegarowych) oraz grupowej (16 godz. zegarowych) dla max. 40 Uczestników Projektu (osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
2. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego,
3. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywnej integracji.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
5. oferta cenowa wykonawcy zawierająca cenę za jedną godzinę terapii indywidualnej oraz ceną za jedną godzinę terapii grupowej (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wynagrodzeń tych kosztów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Neurologopeda" do dnia 05.10.2012 r. do godz. 12:00 na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin