Samodzielna Sekcja ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych

Samodzielna Sekcja ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych
ul.Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Kierownik:
tel. 91 48 57 525
Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

Do zadań Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w szczególności należy:

1) monitorowanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
2) przygotowywanie aplikacji o środki zewnęrztne,
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w częsci wynikającej z zadań realizowanych przez te komórki,
4) inicjowanie i wdrażanie współpracy partnerskiej w sprawach związanych z realizacją programów i projektów,
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów,
6) współpraca z jednostkami administracji publicznej, jednostkami wdrazającymi i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych,
7) organizowanie szkoleń, konferencji, kampanii, festynów,
8) organizowanie praktyk i stazy zawodowych w komórkach organizacyjnych Ośrodka,
9) prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Ośrodka,
10) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
11) prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie użytecznymi,
12) prowadzenie wolontariatu Ośrodka.