Samodzielna Sekcja ds. Kontroli

Samodzielna Sekcja ds. Kontroli
al. Wojska Polskiego 32A/U3,4
70-475 Szczecin

Kierownik
: Grażyna Pułtorak
tel. 91 819 29 02
Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.

Do zadań Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w szczególności należy:

1) przeprowadzanie zewnętrznych kontroli w szczególności z zakresu i poziomu usług świadczonych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w podmiotach zewnętrznych realizujących te zadania,
3) przeprowadzanie kontroli w placówkach wsparcia dziennego, rodzinach zastępczych, u prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczychw zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4) przygotowywanie rocznych projektów planów kontroli,,
5) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.