Stanowiska ds. Koordynacji Działań w zakresie Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Rodzinie

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów Warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660


DYŻURY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, spotkania grup wsparcia/samopomocy.
W Punkcie istnieje możliwość konsultacji, porady, spotkania terapeutycznego na Skypie po wcześniejszym umówieniu się ze specjalistą.

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
osób uzależnionych,
osób współuzależnionych,
osób będących w kryzysie.


CEL DZIAŁALNOŚCI:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego
ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów Warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660


Filie Punktu:

ŚRÓDMIEŚCIE
siedziba ROPR ul. Jagiellońska 62 A, tel. 91 48 07 030, 91 48 07 020
poniedziałek godz. 16.00-19.00


PRAWOBRZEŻE
siedziba ROPR ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046,
wtorek godz. 16.00-19.00
czwartek, godz. 16.00 - 19.00


ZACHÓD
siedziba ROPR ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160,
wtorek godz. 16.00-19.00


PÓŁNOC
siedziba ROPR ul. Strzałowska 9, tel. 91 432 84 40,
środa godz. 16.00-19.00