Stanowiska ds. Obsługi Prawnej

Stanowiska ds. Obsługi Prawnej

Radcy Prawni:
ul.Boh. Warszawy 47
Paweł Kowalski
tel: 91 48 30 660
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
Piotr Skawiński
Ewa Wójcik
tel. 91 48 57 535

mail: radcy.prawni@mopr.szczecin.pl
Do zadań Stanowisk ds.Obsługi Prawnej w szczególności należą:

1) udzielanie konsultacji oraz porad prawnych pracownikom Ośrodka w szczególności z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rodzicielstwie zastępczym, prawa cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów objętych zakresem działalności Ośrodka,
3) uczestniczenie w prowadzonych przez Ośrodek naradach, rokowaniach, negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
4) sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi,
5) sporządzenie opinii prawnych.