Usługi psychologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług psychologa dla beneficjentów projektu pn "Aktywna Integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Prowadzenie indywidualnej i grupowej pracy z niewydolnymi opiekuńczo i wychowawczo rodzicami dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz członkami ich rodzin - w celu stworzenia warunków do powrotu dzieci do ich domów.
  2. Zgromadzenie i analiza dokumentacji niezbędnej dla opracowania diagnozy pedagogicznej i dalszej pracy z rodzinami.
  3. Przygotowanie diagnoz psychologicznych (wstępnych i końcowych) dla minimum 32 rodzin beneficjentów projektu (w dwóch cyklach oddziaływań) ze wskazaniami do dalszej pracy z rodzinami, służących do przygotowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną przez 4 pracowników socjalnych we współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz współudział w opracowaniu i realizacji indywidualnego planu pracy z rodziną.
  4. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych - minimum po 3 godzin na 1 rodzinę (po rekrutacji a przed rozpoczęciem szkoły dla rodziców, w trakcie jej trwania i po zakończeniu w celu opracowania diagnozy wstępnej i końcowej oraz opracowania indywidualnego planu pracy z rodziną).
  5. Prowadzenie 4 cykli "Szkoły dla rodziców - programu korekcyjno-edukacyjnego" (1 raz w tygodniu 3-godzinnych zajęć przez 10 spotkań) we współpracy z pedagogiem - zgodnie z harmonogramem ujętym w projekcie (dla 8 rodzin każdy cykl).

Wykonawca w ramach zleconego zadnia zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania powyższego.

Składając ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny zajęć. Ponadto do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu psychologa oraz program zajęć w ramach "Szkoły dla rodziców"

Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2010r. listownie/osobiście na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
mailem: asankowska@mopr.szczecin.pl
Szczecin, dnia 29.01.2010r.