Pytania i odpowiedzi

Sprawy osób bezdomnych
 1. Pomoc dla osób bezdomnych jest udzielana w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym znajdującym sie w budynku przy al. Wojska Polskiego 184B (wejście od ul. Unii Lubelskiej). W razie od sytuacji danej osoby ustalana jest forma wsparcia. Jeśli osoba bezdomna wyrazi taką chęć może otrzymać skierowanie do umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych.

  Dodatkowo osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy bez skierowania w nocelgowni lub ogrzewalni. Można tam wymienić odzież, ogrzać się, wypić ciepły napój i zjeść gorący posiłek.

  Osoby bezdomne mogą także otrzymać pomoc finansową czy wsparcie w formie gorącego posiłku.
 2. Możliwe jest uzyskanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W celu uzyskania decyzji konieczne jest zgłoszenie się Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskego 184b (wejście od ul. Unii Lubelskiej). Prawo do świadczeń może być przyznane osobie nieprzekraczajacej kryterium dochodowego na okres do 90 dni.

  Ponadto można ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych leków.

 3. Na terenie Szczecina kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:


  Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej

  Matki Teresy z Kalkuty 5

  tel. (91) 487 49 05 tel./fax 91 487 33 24, szczecin@caritas.pl


  Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS

  Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797-318-277


  Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

  Al. Wojska Polskiego 63

  tel. (91) 433 73 02, fax. 91 433 46 55, szczecin.sekretariat@pck.org.pl

 4. Może zostać przyznany zasiłek na zrobienie zdjęć .Osoby które wnioskuja o wydanie dowodu osobistego, od 1 stycznia 2010 roku dostają go za darmo .na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.nr39,poz.306)
 5. Pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR.
 6. W takiej sytuacji najlepiej skontaktowac się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (tel. 91 48 57 771) lub zadzwonić do Straży Miejskiej pod nr 986. Dzięki temu do osoby bezdomnej będą mogli dotrzeć specjaliści, którzy zaoferują jej odpowiednie wsparcie.

  Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, który jest najtrudniejszy dla osób pozbawionych swojego miejsca zmaieszkania. Od listopada do końca marca na terenie Szczecina prowadzone są działania Pogotowia Zimowego dla Osób Bezdomnych. Ich koordynatorem jest MOPR, a zaangażowane są wszystkie służby i organizacje pozarządowe niosące pomoc dla osób pozostających w kryzysie bezdomności.
 7. W sytuacji kiedy osoba pozbawiona schronienia odmawia pomocy nie ma możliwości zmuszenia jej do zamieszkania w schronisku czy skorzystania z innej formy wsparcia. Taka osoba musi świadomie podjąć decyzję o przyjęciu wsparcia i wtedy mogą zostać wdrożone wszystkie dostępne elementy.

  Pracownicy MOPR zawsze staraja się przekonać osobę do przyjęcia pomocy i tłumaczą jakie mogą być konsekwencje np. pozostawania na mrozie czy nie przyjmowania leków.

  W sytuacji kiedy pomocy wymaga chora lub dziecko możliwe jest skierownaie wniosku do sądu o przymusowe leczenie, skierowanie do odpowiedniej placówki lub objęcie pieczą zastępczą.
Rehabilitacja społeczna
 1. O pomoc mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub unne równoznaczne orzeczenie oraz są osobami zamieszkącymi na terenie Szczecina.
 2. Tylko te orzeczenia resortowe, które zostały wydane przed 1998 rokiem (do 31 grudnia 1997 r.) są traktowane jako orzeczenia "cywilne".

  Orzeczenia resortowe wydane po 31 grudnia 1997 r. służą wyłącznie do określenia przydatności osoby do wykonywania służby/pracy w danym resorcie.
 3. Takie osoby, jeśli chcą ubiegać się o wsparcie w ramach rehablitacji społecznej lub korzystać z innych form pomocy kierowanych do osób z niepełnosrawnościami powinny złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

  W Szczecinie wnioski należy składać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie (tel 91 48 85 379).
 4. Indywidualni wnioskodawcy mogą składać wnioski przez cały rok. Ze względu na możliwość wcześniejszego rozdysponowania środków finansowych oraz fakt, że realizacja niektórych zadań wymaga dłuższego czasu (np. likwidacja barier architektonicznych) korzystniej jest składać wnioski jak najwcześniej każdego roku.
  Przy rozpatrywaniu wniosków nie kierujemy się zasadą "kto pierwszy ten lepszy", każdorazowo brany jest pod uwagę m. in. rodzaj i przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy.
 5. Wszystko zależy od rodzaju zadania i formy wsparcia o jaką ubiega się osoba z niepełnosprawnością.

  W przypadku likwidacji barier kryterium dochodwe nie jest brane pod uwagę.

  W przypadku turnusów rehablitacyjnych po przekroczeniu kryterium dochodowego dofinansowanie pomniejszane jest o wysokość tego przekroczenia.

  W przypadku dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych po przekroczeniu kryterium dofinansowanie nie przysługuje.

  Kryterium dochodowe
  obliczane jest za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i nie może przekraczać kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 6. Kryterium dochodowe wynosi:
  • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdej z osób wspólnie gospodarujących
  • 65% dla osób samotnych;

  w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wynagrodzenia w danym kwartale roku.
 7. Wysokość dofinansowania jest różnie obliczana dla poszczególnych rodzajów wsparcia.

  W przypadku turnusów rehabilitacyjnych jest uzależniona od kryterium dochodowego obowiązującego w danym kwartale i zakwalifikowania do poszczególnych stopni niepełnosprawności (Stopień znaczny, umiarkowany bądź lekki.

  W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanie wynosi do 60 % wartości zakupu sprzętu, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

  W przypadku przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowanie może wynosić do 150 % limitu NFZ

  Natomiast w przypadku likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - do 80% wartości zakupu.

 8. Jest to uzależnione od rodzaju wsparcia o jaki się ubiegamy:
  • w przypadku dofinansowania likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego - nie. Zadania wymagają podpisania umowy i dopiero po jej podpisaniu można dokonać zakupu. Zakup przed podpisaniem umowy uniemożliwia dofinansowanie.
  • w przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - tak. Jednak wcześniej musi zostać przyznany limit z NFZ.
  • w przypadku dofinansowania turnsu rehabilitacyjnego nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Podstawą do przekazania kwoty jest pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania.
Piecza zastępcza
 1. Osoby, ktore chciałyby podjąć się tej wymagającej lecz bardzo satysfakcjonującej roli powinny zgłosić się bezpośrednio do siedziby Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Smolańskiej 3, tel. 91 44 10 427.

  Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełniać wymogi ustawowe i przejść całą procedurę kwalifiakcyjną. Pracownicy działu od początku do końca przeprowadzą ich przez ten proces.

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na dedykowanej stronie:
  https://zastepczydom.szczecin.eu/jak-stworzyc-zastepczy-dom

 2. Poszczególne rodzaje rodzin zastępczych różnią się od siebie pod kilkoma względami. Opiekunowie mogą być spokrewnieni z dziećmi lub zupełnie obcy, mogą opiekować się jednym lub kilkorgiem dzieci, otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie lub nie. Rodziny zastępcze dzielimy na następujące typy:
  • Rodzina zastępcza spokrewniona
  • Rodzina zastępcza niespokrewniona
  • Rodzina zastępcza zawodowa

  Szczegółowe opisy poszczególnych rodzin można znaleźć na dedykowane pieczy zastępczej stronie: https://zastepczydom.szczecin.eu/vademecum-wiedzy/jakie-sa-typy-rodzin-zastepczych

 3. Rodzic zawodowy to osoba pozostająca w domu na "cały etat" - w zamian za rezygnację z kariery zawodowej otrzymuje on wynagrodzenie. Jest ono wypłacane dodatkowo, rodzinie dalej przysługują środki na utrzymanie dziecka oraz inne świadczenia fakultatywne. Zawodowe rodzicielstwo zastępcze jest możliwością stworzoną dla osób, które chcą pomóc skrzywdzonym przez los dzieciom oraz dobrze odnajdują się w opiece nad dziećmi i prowadzeniu domu. Można je nazwać misją, ale również pracą, która jest społecznie potrzebna i daje mnóstwo satysfakcji.


  Niezawodowe rodzicielstwo zastępcze
  to forma sprawowania pieczy, w której rodzic nie musi rezygnować ze swojej kariery zawodowej, nie jest zatem osobą pozostającą w domu. Ta forma rodzicielstwa nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla rodzica, jednak wciąż przysługują mu środki na utrzymanie dziecka oraz inne świadczenia fakultatywne. W tym przypadku rodzic zastępczy musi posiadać stałe źródło dochodu.


  Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć rodzinę zawodową, czy niezawodową, możesz liczyć na szerokie wsparcie.


  Zaliczają się do niego:
  • środki finansowe na utrzymanie dziecka,
  • wynagrodzenie za pracę — dotyczy wyłącznie rodzicielstwa zastępczego zawodowego,
  • środki finansowe z programów takich jak "Rodzina 500+" i "Dobry start";
  • wiele świadczeń fakultatywnych, m.in. dofinansowania niezbędnego remontu, dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, pomocy finansowej w razie nieprzewidzianych wypadków losowych,
  • dodatkowe punkty przy rekrutacji do żłobka i przedszkola,
  • bezpłatną pomoc ekspertów takich jak psycholog, pedagog, prawnik.


  Więcej informacji na tema pieczy zastępczej znajdziesz na dedykowanej stronie:
  https://zastepczydom.szczecin.eu/


  Rodzaje pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających MOS i MOW:
  • pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki;
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie;
  • pomoc pieniężna na zagospodarowanie.
  Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla usmadzielnianych wychowanków znajdują się na dedykowanej podstronie: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/informacje_dla_usamodzielnianych/
 4. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mogą korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, jeżeli przebywali w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  • rok - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.


  Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowania nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenia. Pomoc ta przyznawana jest (lub udzielana) na wniosek osoby usamodzielnianej.

  Szczegółowe informacje o pomocy dla osób usamodzielnianych można znaleźć w dedykowanej zakładce:
  http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/informacje_dla_usamodzielnianych/

 5. Oczywiście, kontakt rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi we wszystkich typach pieczy zastępczej jest jak najbardziej możliwy i wskazany.

  Rodzice, którzy wykażą inicjatywę do zmiany swojego trybu życia, współpracy z odpowiednimi instytucjami mogą starać się przed Sądem o przywrócenie prawa do opieki nad swoimi dziećmi. W tym celu konieczne jest także utrzymywanie regularnych kontaktów z dziećmi.
 6. Rodzice, którzy wykażą inicjatywę do zmiany swojego trybu życia, współpracy z odpowiednimi instytucjami mogą starać się przed Sądem o przywrócenie prawa do opieki nad swoimi dziećmi.
Pomoc finansowa
 1. Z wnioskiem o pomoc można zgłosić się do jednego z czterech Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zależności od miejsca zamieszkania lub Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

  W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc.

  Więcej informacji: http://mopr.szczecin.pl/komu_pomagamy/pomoc_srodowiskowa_i_instytucjonalna_-_swiadczenia_pieniezne/
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) przysługuje:
  • osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł. miesięcznie;
  • osobom w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł. miesięcznie zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
 3. Pierwszą krokiem do uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku. Czynność ta powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
  O konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów decyduje bądź forma świadczenia, o którą się ubiegamy, bądź okoliczności uznane przez pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny wywiad środowiskowy jako wymagające wyjaśnienia.

  W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie nastepujących dokumentów:
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • decyzja o emeryturze lub rencie, lub odcinek o wysokości świadczenia
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (jeśli takie jest)
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o uznaniu za niezdolnego do pracy
  • zaświadczenie o wysokości zarobków ( brutto minus składki i podatek) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (jeżeli osoba lub rodzina jest rolnikiem)
  • decyzja z PUP (dotyczy osób i rodzin bezrobotnych)
  • oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
Usługi opiekuńcze
 1. O usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

  Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Podczas wywiady środowiskowego ustalana jest forma, zakres oraz okres świadczenia usług opiekuńczych. Wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb danej osoby.
 2. Pomoc w formie usług jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej lub rodziny. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do odpowiedniego względem miejsca zamieszkania.

  Po złożeniu wnioski pracownik socjalny w ciągu maksymalnie 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy aby ustalić sytuację rodzinną, osobistą oraz majątkową danej osoby. Po przeprowadzeniu wywiadu podejmowana jest decyzja o zakresie oraz ilości godzin świadczonych usług, a także odpłatność.

 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
 4. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne są odpłatne. Stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych ustalona jest indywidualnie w zależności od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Poszczególne wysokości stawek reguluje uchwała Rady Miasta.

  Wszystkie szczegóły dotyczące odpłatności zostaną ustalone w całym procesie przyznawania usług.
Pomoc insytucjonalna
 1. Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia następujące przesłanki :
  • wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
  • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
  • nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 2. Wniosek o umieszczenie w placówce może złożyć osoba zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy - po uzyskaniu zgody sądu.

  Po złożeniu wniosku rozpoczynana jest cała procedura. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz kompletowana jest dokumentacja. Pracownik przeprowadza osoby zainteresowane przez cały proces. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie w zależności od sytuacji danej osoby i okoliczności.
 3. Poza kolejnością w domu pomocy społecznej mogą być umieszczone osoby, w stosunku do których zostało przez Sąd wydane postanowienie o umieszczeniu w placówce bez ich zgody.

  Ponadto można osobę umieścić poza kolejnością w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych. Taką sytuację przewidują przepisy ustawy o pomocy społecznej.