Co trzeba zrobić żeby otrzymać wsparcie z pomocy społecznej z MOPR?

Należy zgłosić się do jednego z 4 Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zależności od miejsca zamieszkania. W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc.