Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku ubiegania się o pomoc?

Pierwszą krokiem do uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku. Czynność ta powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
O konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów decyduje bądź forma świadczenia, o którą się ubiegamy, bądź okoliczności uznane przez pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny wywiad środowiskowy jako wymagające wyjaśnienia.

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie nastepujących dokumentów:
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • decyzja o emeryturze lub rencie, lub odcinek o wysokości świadczenia
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (jeśli takie jest)
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o uznaniu za niezdolnego do pracy
  • zaświadczenie o wysokości zarobków ( brutto minus składki i podatek) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (jeżeli osoba lub rodzina jest rolnikiem)
  • decyzja z PUP (dotyczy osób i rodzin bezrobotnych)
  • oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej