Jakie są kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy pieniężnej z pomocy społecznej?

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) przysługuje:
  • osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł. miesięcznie;
  • osobom w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł. miesięcznie zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.