Aktualności

PODSUMOWANIE REALIZACJI STAŻY

W okresie od lipca do sierpnia 2020 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.
Cele stażu :

 Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniem.

Pozyskanie pracodawców w tm celu nie było łatwe i nie tylko w związku z panującą epidemią SARS-CoV. Udało się jednak pozyskać przychylność instytucji otwartych dla młody ludzi potrzebujących pierwszych doświadczeń związanych z pełnieniem ról zawodowych. Podpisano umowy z pracodawcami branży informatycznej, gastronomicznej oraz fryzjerskiej, którzy przyjęli naszych stażystów na dwutygodniowy staż. Odbywający staż poznali pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się korporacji, małym zakładzie gastronomicznym oraz indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej. W poniższej tabeli przedstawiam wykaz firm oraz ilość osób uczestniczących w stażu.

LP. NAZWA FIRMY LICZBA OSÓB
1. 3Shape 4 osoby
2. Bar China Ming 3 osoby
4. Salon fryzjerski La Grazia 1 osoba
5. Salon fryzjerski Oxybeauty 1 osoba

Zarówno młodzież odbywająca staż jak i pracodawcy umożliwiający jego odbycie czerpali wzajemnie doświadczenia: dzielili się wiedzą i umiejętnościami czerpali satysfakcję z dzielenia się z innymi. Uczestnictwo w tej formie wsparcia dało możliwość stażystą zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez poznania nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz autentycznego środowiska pracy. Uczestnicy mieli okazje porozmawiać z właścicielami, menadżerami oraz kierownikami firm i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, również te dotyczące ewentualnych szans podjęcia pracy w przyszłości. Odbycie staży w ramach projektu z pewnością wpłynie na decyzje stażystów dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru drogi zawodowej."Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja
w Szczecinie".

Oferowane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do:
 • młodzieży mieszkającej w Szczecinie, w podziale na dwie grupy wiekowe:
  1. w wieku 15-18 lat, przebywającej w pieczy zastępczej
  2. młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat, po opuszczeniu pieczy zastępczej i będącej w procesie usamodzielnienia
 • osób gotowych do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia.

Proponowane wsparcie dla młodzieży obejmuje m.in. (w zależności o grupy wiekowej):

Dla młodzieży 15-18 lat:
 • wyjazdy o charakterze integracyjno- edukacyjnym
  1. I wyjazd w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
  2. II wyjazd w lipcu 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • zajęcia kompensacyjne - korepetycje (w zależności od potrzeb, w okresie od II - V 2018r.
 • warsztaty umiejętności społecznych w wymiarze 20h
 • wsparcie pracownika socjalnego

Dla młodzieży 18-25 lat:
 • wyjazd o charakterze integracyjno-edukacyjnym w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • warsztaty savoir-vivre oraz warsztaty autoprezentacji
 • kurs prawa jazdy kat. B/ zajęcia kompensacyjne (korepetycje) - w zależności od potrzeb, w okresie od II - VI 2018r.
 • wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
 1. siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559
 2. Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 w Szczecinie pok. nr 5 , tel. 91 42 40 50 lub ul. Słowackiego 13 pok. nr 4, tel. 697 801 794 lub 697 801 772

Serdecznie zapraszamy!!!

Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani!


Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej.


Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę -opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Ponadto w związku z programem 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Niezależnie rodziny zastępcze mogą korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia i pomocy materialnej o charakterze fakultatywnym, zależnym od formy pieczy i sytuacji dziecka. .
Zapraszamy do współpracy małżeństwa oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Osoby zainteresowane po przejściu kwalifikacji będą mogły rozpocząć szkolenia w początkach 2018 r. Osoby , które mają już ukończony moduł szkolenia podstawowego , będą mogły dołączyć do szkolenia dla kandydatów na rodziny zawodowe , które rozpocznie się w grudniu 2017 r.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci :
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckim, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych udzielają:

Agnieszka Gierszewska tel., 091-42-27-027 lub 697-801-794
Małgorzata Olszewska tel. 091-42-27-027 lub 697-801-772

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji kandydatów -
kliknij tutaj >>>