Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

Z pomocy w ramach programu mogą skorzystać:
 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystentem osobistym w ramach programu mogą być:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający kwalifikacje w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli uczestnik nie posiada osoby, która mogłaby świadczyć usługi asystenta to w przypadku zakwalifikowania do objęcia wsparciem asystent zostanie wskazany przez realizatora programu.

Osoba wnioskująca w karcie zgłoszeniowej opisuje jakie miałaby oczekiwania dotyczące zakresu wsparcia, świadczonych usług, a także ilości godzin wsparcia. Maksymalny limit godzin określony wsparcia określony jest w programu i jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności.

Jak przystąpić do programu?

Osoba ubiegająca o wsparcie w ramach programu składa wypełnioną:
Wnioski są przyjmowane w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Rekrutacja jest prowadzona 18 do 26 maja 2023.


Dokumenty można przesłać także:
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
• pocztą na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.


Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 115 osób. Zgodnie z zapisami programu 70 % z nich będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. dzieci oraz osoby legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (czyli osoby z co najmniej dwoma przyczynami niepełnosprawności).

Wnioski będą weryfikowane i punktowane zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie (link). Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku sprzężonej niepełnosprawności oraz jeśli kandydat wymaga wysokiego poziomu wsparcia.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Tel. 697 066 221


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
 • wartość dofinansowania - 1 679 348,40 zł
 • całkowita wartość zadania - 1 679 348,40 zł

Zdjęcia

Dokumenty do pobrania: