Cztery kąty na trzeci wiek

Fundusz Europejski Pomorze ZachodnieProjekt pn. "Cztery kąty na trzeci wiek" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.


Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Typ projektu: wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Szczecina w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, zlokalizowanych na terenie Szczecina w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2023 r.


W ramach projektu planowane jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania trzech mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Wsparciem zostanie objętych 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania oraz wymagają wsparcia w tym usług opiekuńczych.


Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 18 nowych miejsce w trzech mieszkaniach wspomaganych - wspieranych dla mieszkańców Szczecina.


Projekt promuje równość szans kobiet i mężczyzn. Jesteśmy otwarci na osoby niepełnosprawne, które na każdym etapie mogą komunikować swoje indywidualne potrzeby.

Wartość projektu wynosi 4 527 182,39 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 4 283 182,39 zł, dofinansowanie z UE 3 848 105,03 zł.


Projekt "Cztery kąty na trzeci wiek" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.Polska