Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Projekt "CZTERY KĄTY NA TRZECI WIEK"
Informacja nr 2 o naborze uczestników do projektu
z dnia 15.09.2023 r.

Informujemy o prowadzeniu naboru uczestników do projektu "Cztery kąty na trzeci wiek", wymagających wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych w mieszkaniach wspomaganych - wspieranych na terenie miasta Szczecin.


O udział w projekcie, tj. zamieszkanie w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Kryteria formalne:
  1. osoba zamieszkująca na terenie Szczecina,
  2. osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna.
 2. Kryteria merytoryczne:
  1. osoba w wieku poprodukcyjnym,
  2. sytuacja zdrowotna, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
  3. sytuacja życiowa uzasadniająca udział w Projekcie - w szczególności osoba wymagająca wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia innych osób.


W ramach Projektu zostały utworzone trzy mieszkania wspomagane - wspierane dla 19 osób, w tym: mieszkanie dla 7 kobiet, mieszkanie dla 6 mężczyzn oraz mieszkanie dla 3 kobiet i 3 mężczyzn. Mieszkania są zlokalizowane na terenie Szczecina. Zakres usług świadczonych w mieszkaniach jest dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców i jest realizowany całodobowo.

Usługi wspierające w ww. mieszkaniach obejmują m.in. podtrzymanie lub powstrzymanie regresu maksymalnego osiągalnego dla mieszkańca poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowania czasu wolnego itp. W mieszkaniach usługi są świadczone przez opiekunki/opiekunów oraz pielęgniarki/pielęgniarzy.

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji uczestników do projektu "Cztery kąty na trzeci wiek", określa Regulamin rekrutacji, wprowadzony zarządzeniem nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 04.09.2020 r. i dostępny na stronie internetowej: www.mopr.szczecin.pl w zakładce "Projekty" - "Cztery kąty na trzeci wiek".

Rekrutacja trwa na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu (91) 81-92-902 lub (91) 48-57-548 w godzinach 8:00 - 15:00 (pn - pt).

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

___________________________________________________________________________

"CZTERY KĄTY NA TRZECI WIEK"
Informacja nr 1 o naborze uczestników do projektu
z dnia 04.09.2020 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu "Cztery kąty na trzeci wiek", wymagających wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych w mieszkaniach wspomaganych - wspieranych na terenie miasta Szczecin.

O udział w projekcie, tj. zamieszkanie w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Kryteria formalne:
  1. osoba zamieszkująca na terenie Szczecina,
  2. osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna.
 2. Kryteria merytoryczne:
  1. osoba w wieku poprodukcyjnym,
  2. sytuacja zdrowotna, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
  3. sytuacja życiowa uzasadniająca udział w Projekcie - w szczególności osoba wymagająca wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia innych osób.

W ramach Projektu zostaną utworzone dwa mieszkania wspomagane - wspierane dla 13 osób, w tym: mieszkanie dla 7 kobiet i mieszkanie dla 6 mężczyzn. Mieszkania są zlokalizowane w centrum Szczecina. Zakres usług świadczonych w mieszkaniach będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców i będzie realizowany całodobowo.

Usługi wspierające w mieszkaniach będą obejmować m.in. podtrzymanie lub powstrzymanie regresu maksymalnego osiągalnego dla mieszkańca poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowania czasu wolnego itp. W mieszkaniach usługi będą świadczone przez opiekunki/opiekunów oraz pielęgniarki/pielęgniarzy.

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji uczestników do projektu "Cztery kąty na trzeci wiek", określa Regulamin rekrutacji, wprowadzony zarządzeniem nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 04.09.2020 r., stanowiący integralną część niniejszej informacji o naborze i dostępny jest na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl w zakładce "Projekty" - "Cztery kąty na trzeci wiek".

Termin rekrutacji do projektu: od dnia 07.09.2020r. do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Panią Beatą Rynans - Zastępcą Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, pod nr telefonu: (91) 48-57-604 w godzinach 8:00 - 15:00 (pn - pt).

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Dyrektor
Marta Giezek

Dokumenty do pobrania: