Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku o dofinansowanie SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 2024:

 • aktualny wpis do właściwego rejestru;
 • aktualny statut prawny;
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 • udokumentowane informacje o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, w tym: cel działania, teren działalności, liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i jej kwalifikacje, znaczenie tej działalności dla osób niepełnosprawnych i inne informacje;
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania ( załącznik nr 1);
 • oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie dotyczące posiadania środków własnych ( załącznik nr 2);
 • fakultatywnie w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (Dz. U. z 2011r. Nr 131, poz. 764 ) dołącza:
  • a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
  • b) informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;
 • fakultatywnie, gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza:
  • a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
  • b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • c) informacje o pomocy de minimis;Informacja dodatkowa - dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:
1. skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW;
2. kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które
należy dołączyć w oryginale.Ważne: jednostka udzielająca wsparcia może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania: