Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku o dofinansowanie SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA INSTYTUCJI 2024:


 • udokumentowanie prowadzenia działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku; (cel działania, teren działalności, liczba osób objętych działalnością rehabilitacyjną, liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i jej kwalifikacje, znaczenie tej działalności dla osób niepełnosprawnych);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona);
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy;

 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;

 • oferty dostawców / sprzedawców dotyczących wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;

 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

 • oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu oraz, że żadna z wcześniej zawartych umów nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy (załącznik nr 1);

 • udokumentowane informacje dotyczące zatrudniania fachowej kadry posiadającej kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

 • fakultatywnie w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (Dz. U. z 2011r. Nr 131, poz. 764 ) dołącza:
  • a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
   • b) informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;


 • fakultatywnie, gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza:
  • a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
  • b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • c) informacje o pomocy de minimis;

Informacja dodatkowa - dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:
1. skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW;
2. kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które
należy dołączyć w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania: