Dział Interwencji Kryzysowej

Do głównych zadań Działu Interwencji Kryzysowej należą:
  • udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych;
  • organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem
  • współpraca z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy osobom dotkniętym kryzysem
  • zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie
  • organizowanie grup wsparcia
  • prowadzenie krótkoterminowej terapii w kryzysie
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  • inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych z podjętą interwencją
  • udzielanie kompleksowych porad, m.in. w zakresie wykluczenia społecznego, zwłaszcza uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.