II rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć temtycznych z zakresu budowania wizerunku i higieny osobistej

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu budowania wizerunku oraz z higieny osobistej dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu wizerunku oraz higieny dla maksymalnie 40 Uczestników/Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po 20 osób każda).

Zajęcia winny zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż od 24.03.2014r. oraz nie później niż do 30.06.2014r.:
a) dla modułu "budowanie wizerunku" w formie jednego trzygodzinnego spotkania dla każdej z grup (łącznie 6 godzin);
b) dla modułu "higiena osobista" w formie jednego trzygodzinnego spotkania dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).

Zakres zajęć winien obejmować następujące zagadnienia:

w zakresie modułu "budowanie wizerunku":
 autoprezentacja - pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, podczas rozmowy z pracodawcą;
 rola języka ciała i dykcja w kontaktach zawodowych; wyraz twarzy, podanie ręki
 zasady doboru garderoby i dodatków;
 postawa ciała, zachowanie w różnych sytuacjach;
 scenki rodzajowe z uwzględnieniem postawy ciała i autoprezentacji;

w zakresie modułu "higiena osobista":
 omówienie higieny osobistej i jej znaczenia w kontaktach zawodowych i społecznych;
 dbałość o czystość własną oraz najbliższego otoczenia;
 uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej mimo ograniczonych środków;
 pielęgnacja cery i dobór kosmetyków, podstawy makijażu.

Ogólne warunki:

1. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum trzech zajęć - potwierdzonych pisemnie).
2. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom materiałów dydaktycznych umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann).
5. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
6. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne - budowanie wizerunku i higiena osobista dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 10.03.2014r. do godz. 15.30 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin lub formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl