II rozeznanie rynku na świadczenie opieki nad dziećmi uczestników projektu Nowa Szansa - wdrozenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

Rozeznanie rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UWAGA: Rozeznanie rynku jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie".
Do zadań osoby sprawującej opiekę nad dziećmi należeć będzie:
- organizacja czasu poprzez gry, zabawy, zajęcia grupowe
- pilnowanie bezpieczeństwa dzieci,
- dbanie o jego potrzeby (w tym pielęgnacja).
Świadczenie usług opieki nad dziećmi odbywać się będzie w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w specjalnie przygotowanym pokoju z pełnym wyposażeniem w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42.
Okres realizacji usługi: od 01.04.2014r. do 30.09.2014r.
Wymiar godzinowy: 25 trzygodzinnych spotkań (łącznie 75 godzin zegarowych) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.
Wymagania:
1. wykształcenie średnie (mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub studentka/student ostatniego roku pedagogiki),
2. doświadczenie w opiece nad dziećmi,
3. otwartość, komunikatywność, kreatywność.
Wymagane dokumenty:
1. dokumenty poświadczające wykształcenie,
2. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
4. ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę usługi. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Opieka nad dziećmi Uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 31.03.2014 r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin lub przesłać drogą elektroniczną na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl