Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych

Informacji dla zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej i prowadzeniem rodzinnego domu dziecka informacji udziela:

Pani Małgorzata Olszewska - kierownik sekcji ds. Rozwoju i Promocji Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 91 421 12 21, e-mail : molszewska@mopr.szczecin.pl

.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek na nich spoczywa;
- mają pełną zdolność do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wystawioną przez psychologa MOPR w Szczecinie)
- mogą zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Ponadto:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Oraz: W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów

Niniejsze wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka reguluje art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.Kwalifikacja kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.


Przebieg procedury oceniającej kandydatów to proces, który przebiega dwuetapowo:


I etap - Wstępna ocena spełniania warunków o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej akceptacji, etap ten kończy się wydaniem skierowania na szkolenie.

II etap - Szkolenie i kwalifikacja. Pozytywne zakończenie tego etapu skutkuje wpisaniem kandydatów do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 46 ust. 2 ww. ustawy.

I etap:

1. Zgłoszenie kandydatów.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej powinny zgłosić się do siedziby Działu Pieczy Zastępczej MOPR: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.
Pracownik przyjmujący zgłoszenie umawia kandydatów na rozmowę wstępną.

2. Wstępna rozmowa.

Odbywa się w siedzibie MOPR w Dziale Pieczy Zastępczej i ma charakter informacyjny.
W trakcie tego spotkania kandydaci mogą skonfrontować swoje dotychczasowe wyobrażenia związane z rodzicielstwem zastępczym oraz zapoznać się z całą procedurą. Otrzymają formularz wniosku - który formalnie potwierdzi zgłoszenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

3. Wniosek ( zał. 1)
Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest złożenie przez kandydatów pisemnego . Wniosek powinien zawierać:
- dane osobowe i kontaktowe
- informacje dotyczące kandydatów ( w szczególności: stan cywilny, wiek, wykształcenie, aktualne zajęcie, zainteresowania, informacje o własnych dzieciach)
- uzasadnienie ( motywacja dotycząca ubiegania się o kwalifikację)

4. Wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów.
W odpowiedzi na złożony wniosek Dział Pieczy Zastępczej MOPR informuje kandydatów o rozpoczęciu procedury i konieczności zgromadzenia wymaganych dokumentów- zgoda formalna kandydatów ( zał. nr 2)
Ustala się również wizytę w miejscu zamieszkania kandydatów. Wizyta ma na celu bliższe poznanie kandydatów, ustalenie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Podczas wizyty pracownik wypełnia formularz zawierający szczegółowe dane o kandydatach, ich sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i rodzinnej. Ponadto kandydaci składają oświadczenie potwierdzające spełnianie przez nich wymogów ustawowych ( zał. nr 3)

Dokumenty jakie należy przygotować na wizytę pracownika w miejscu zamieszkania:
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do opieki nad dzieckiem
( wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
- Dokument poświadczający uzyskiwany dochód ( np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, decyzja ZUS o rencie/emeryturze);
- Udokumentowanie stanu cywilnego ( np. odpis aktu małżeństwa, wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka);
- Aktualne zaświadczenie o niekaralności pobrane Krajowego Rejestru Karnego;
- Potwierdzenie statusu zajmowanego lokalu ( np. umowa najmu, akt własności) oraz potwierdzenie regulowania bieżących opłat za lokal;
- Inne dokumenty potwierdzające rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej ( np. rekomendacje z miejsca pracy, świadectwa ukończenia kursów o tematyce związanej z opieką i wychowaniem dzieci, opinie szkolne dotyczące własnych dzieci);

Ponadto w trakcie trwania procedury pracownik będzie występować o udostępnienie danych o rodzinie do innych instytucji np. właściwego miejscowo komisariatu policji, Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Na podstawie zebranego materiału pracownik sporządza opinię dotyczącą spełniania przez kandydatów warunków formalnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

5. Badanie psychologiczne.
Kandydaci otrzymują informację o terminie badania psychologicznego, które odbywa się
w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej. Badanie ma na celu stwierdzenie czy kandydaci mają odpowiednie predyspozycje oraz właściwą motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Badanie psychologiczne składa się z rozmowy z psychologiem oraz testów psychologicznych.
Pozytywna opinia sporządzona przez psychologa jest elementem wymogu formalnego.

II etap


1. Skierowanie na szkolenie
W przypadku wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie spełniania warunków o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2, kandydaci otrzymują skierowanie na szkolenie:
- Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej.
- Podstawowy zakres programowy, który muszą odbyć wszyscy kandydaci obejmuje 60 godzin dydaktycznych w tym: 50 godzin szkolenia grupowego oraz 10 godzin praktyk ( godziny dydaktyczne).
- Zajęcia są realizowane podczas 12 sesji szkoleniowych.
- Zajęcia odbywają się w grupach.
- Na część praktyczną uczestnicy szkolenia są kierowani przez MOPR do zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.
- Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich sesjach szkoleniowych oraz odbycie praktyk ( zał. nr 4)
- Kandydaci na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka muszą ukończyć dodatkowy zakres programowy.
- Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia.

2. Kwalifikacja
Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane na wniosek kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkolenia ( zał. 5). O zakwalifikowaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka decyduje zespół specjalistów złożonych w szczególności z psychologa,pedagoga, pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Dane zakwalifikowanych kandydatów umieszcza się w rejestrze osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 46 ust. 2 ww. ustawy.

3. Dobór dzieci

Po otrzymaniu przez kandydatów kwalifikacji są oni przygotowywani ( przez pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej) na przyjęcie dziecka: otrzymują szczegółowe informacje o sytuacji dziecka: prawnej, zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej i inne, zapoznają się z dokumentacją dotyczącą dziecka, mają możliwość kontaktu z aktualnym opiekunem dziecka i dzieckiem.
Po podjęciu decyzji odnośnie przyjęcia dziecka do rodziny kandydaci składają stosowny wniosek do Sądu. W sporządzeniu wniosku może pomóc pracownik prowadzący kandydatów. ( zał. nr 6 przykładowy wniosek do Sądu).

Dokumenty do pobrania: