Informacje dla usamodzielnianych

Młodzież usamodzielniająca się może korzystać z pomocy i wsparcia w Dziale Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wsparciem młodzieży opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej oraz młodzieży opuszczającej instytucjonalną pieczę zastępczą oraz domy pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, udziela: zajmują się:

Pani Bożena Sasyn- st. pracownik socjalny (tel. 91 42 11 708 ),bsasyn@mopr.szczecin.pl

Pan Michał Krupa - st. pracownik socjalny (tel. 91 42 11 708),mkrupa@mopr.szczecin.pl

Pani Magdalena Izdepska- st. pracownik socjalny (tel. 91 42 11 708),mizdepska@mopr.szczecin.pl


Pomoc dla usamodzielnianych realizowana jest w oparciu o przepisy i instrumenty zawarte w obowiązujących przepisach ustawowych i lokalne szczecińskie dodatkowe instrumenty wsparcia .


 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej


Warunkiem korzystania z pomocy jest przygotowanie przez usamodzielnianego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU).Program ten przygotowuje usamodzielniany z opiekunem usamodzielnienia i przedstawia go (za pośrednictwem pracownika DZ ) do zatwierdzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub innej osobie działającej z jego upoważnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.


Opiekunem usamodzielnienia
może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom, dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny Działu Pieczy Zastępczej, wychowawca, psycholog, terapeuta inny pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej lub inna osoba wskazana przez usamodzielnianego i zaakceptowana przez Dyrektora MOPR w Szczecinie lub innego upoważnionego pracownika MOPR.


Osoba usamodzielniana
co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnieniaoraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.


Zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnieniai jego realizacja staje się podstawą do korzystania z przysługujących form pomocy. Co oznacza, że w przypadku zmiany planów ujętych w tym Programie usamodzielniany musi zgłosić je niezwłocznie właściwemu pracownikowi Działu Pieczy Zastępczej w celu aktualizacji i akceptacji zmian w IPU.


Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia


Komu przysługuje pomoc ?

Udzielana zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczy wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności rozpoczęli proces usamodzielniania opuszczając:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.


Formy pomocy.

Usamodzielniani mogą korzystać z następujących form pomocy:

 1. pomoc na kontynuowanie nauki (pieniężna )
 2. pomoc na usamodzielnienie ( pieniężna )
 3. pomoc na zagospodarowanie ( rzeczowo-pieniężna )
 4. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 5. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 6. pomoc prawna i psychologiczna


ponadto Miasto Szczecin oferuje pomoc w formie konsultacji dlausamodzielnianychi opiekunów usamodzielnienia w opracowaniu i realizacji programów usamodzielnienia.


Okres pobytu w pieczy a uprawnienia do objęcia pomocą :


Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mogą korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, jeżeli przebywali w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.


Sposób przyznania pomocy:


Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowania nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenia. Pomoc ta przyznawana jest (lub udzielana) na wniosek osoby usamodzielnianej.


Kryteria odmowy przyznania pomocy:


Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki zostanie przyznana
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe


Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej w wysokości 526,00 zł miesięcznie, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • na uczelni ;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.


Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.


Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, obejmuje także okresy wakacji i ferii jeśli wchodzą one w okres roku szkolnego bądź akademickiego.


Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.


Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni jeżeli osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.


Wniosek
o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 o ile Miasto Szczecin było miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.


Pomoc na usamodzielnienie


Kryterium dochodowe pomocy na usamodzielnienie


Pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.


W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku .


Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie:


W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat

 • wynosi nie mniej niż 3470 zł


w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 • nie mniej niż 6 939 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 470 zł -jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 735zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.


Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.


W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.


Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
osoba usamodzielniana składa w Dziale Pieczy Zastępczej ul Sławomira 10 w Szczecinie ( o ile Szczecin jest powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ).


Pomoc na zagospodarowanie

Kryterium dochodowe pomocy na zagospodarowanie

Przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku . Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

 • Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości:
 • nie niższej niż 1 577 zł,
 • nie niższej niż 3 154złw przypadku osoby usamodzielnianej legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 o ile Miasto Szczecin jest miejscem osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Uwagi końcowe

 • Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej, którzy opuścili pieczę zastępczą w okresie do 31 grudnia 2011 r. - reguluje USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ - stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r. W Dziale Pieczy Zastępczej można uzyskać szczegółowe informacje o obowiązujących różnicach przy tym trybie usamodzielniania.
 • Inne formy pomocy w usamodzielnianiu omówione w części III jako wspólne dla usamodzielnianych niezależnie od rodzaju miejsca dorastania.
 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z innych form opieki całodobowej .

Pomoc dla osób usamodzielnianych - USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. 2016 r., poz. 930) - art. 88 - 90a

Pomoc dla usamodzielnianych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (uops) dotyczy wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuścili:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (DPS)
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DSM)
 • schronisko dla nieletnich (SN)
 • zakład poprawczy (ZP)
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW)
 • specjalny ośrodek wychowawczy (SOW)
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę (MOS)
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW).

i przebywali tam na podstawie orzeczenia sądu, przez co najmniej rok.

Usamodzielniani mogą korzystać z następujących form pomocy:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
 3. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym, w mieszkaniu chronionym
 4. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 5. pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Pomoc przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1 402,00 zł (701 zł kryterium x 200%)
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1 056,00 zł (528 zł kryterium x 200%).

Podstawę do ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej stanowi kwota 1 763,00 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy - tj. 528,90 zł miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w:

 • gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej;
 • szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole wyższej.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie określona jest w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnieni, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U., 2012 r., poz. 954) i wynosi :

 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 400% podstawy- 7052,00 zł w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza:

- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

- dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i przebywała w nim przez okres powyżej trzech lat;

 • 200% podstawy- 3 526,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy- 1 763,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.
 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 300% podstawy- 5 289,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres powyżej trzech lat;
 • 200% podstawy- 3 526,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy 1 763,00 zł - w przypadku gdy przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres od roku do dwóch lat.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, o której mowa wyżej.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do Działu Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie ul. Sławomira 10 ( o ile Szczecin był miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki.)

Odmowa przyznania pomocy

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

Zawieszenie przyznania pomocy

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku gdy:

 • wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
 • nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;
 • stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia pomocy.

Pomoc na zagospodarowanie

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy pieniężnej na zagospodarowanie określona jest w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ustala się jako:

 • równowartość kwoty nie wyższej niż 300%podstawy - 5 289,00 zł;
 • równowartość 300% podstawy - 5 289,00 zł -dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Przeznaczenie

Pomoc na zagospodarowanie może być przeznaczona na:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 • niezbędne urządzenia domowe;
 • pomoce naukowe;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie przyznana jest w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 jeśli Szczecin jest miejscem osiedlenia się tej osoby.

III. Inne formy pomocy i wsparcia dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej i innych form całodobowego pobytu z ustawy o pomocy społecznej, niezależne od czasu pobytu usamodzielnianego, terminu jej opuszczenia i daty osiągniecia pełnoletności

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Mieszkania chronione - treningowe to lokale kilkuosobowe, przeznaczone dla usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie w mieszkaniu chronionym - treningowym może być przyznane osobie która ma ukończone 18 r.ż, posiada zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnienia, nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, jest gotowa do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia z chwilą uzyskania wsparcia w mieszkaniu chronionym, osobie która nie ma możliwości zamieszkania w domu rodzinnym, nie ma uprawnień do żadnego lokalu a niskie dochody lub ich brak uniemożliwiają wynajęcie mieszkania na otwartym rynku nieruchomości. Wsparcie w mieszkaniach chronionych - treningowych ma charakter czasowy. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w mieszkaniach chronionych mają osoby kontynuujące naukę w systemie dziennym, osoby które po uzyskaniu pełnoletności nie mogą pozostać w dotychczasowym miejscu pobytu, pracujące lub wykazujące aktywność w poszukiwaniu pracy, uczące się.

Mieszkania chronione są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Wychowanek ma prawo pobytu w mieszkaniu chronionym przez okres wskazany w indywidualnym programie usamodzielnienia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym. Przyznanie prawa pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Warunkiem pobytu w mieszkaniu chronionym jest wywiązywanie się z uzgodnień, stosowanie się do regulaminu.

Na terenie Miasta Szczecin (śródmieście) funkcjonuje 8 mieszkań chronionych-treningowych, w których jest 43 miejsc. Pięć mieszkań posiada wyłącznie pokoje jednoosobowe.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny a wysokość odpłatności i okres pobytu w mieszkaniu określa decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ramach odpłatności wychowanek pokrywa część lub całość kosztów pobytu wynikających z kosztów eksploatacji lokalu przypadająca na jednego mieszkańca.

Miesięczna wysokość kosztów związanych z funkcjonowaniem mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca jest ustalana ryczałtowo. Kwota odpłatności mieszkańca za pobyt w mieszkaniu chronionym jest uzależniona od jego dochodów. Mieszkaniec nie ponosi opłat jeżeli jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 701 zł miesięcznie.

Ryczałtowa wysokość kosztów eksploatacji mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca w każdym z mieszkań wynosi 380 zł miesięcznie.

Udzielaniem wsparcia oraz czuwaniem nad prawidłowym funkcjonowaniem w mieszkaniu chronionym - treningowym zajmuje się wyznaczony do tego zadania konsultant:

Magdalena Izdepska e-mail: mizdepska@mopr.szczecin.pl, tel. 697 801 760.

Magdalena Brodzińska e-mail:mbrodzinska@mopr.szczecin.pl,

Michał Krupa e-mail:mkrupa@mopr.szczecin.pl, tel. 512 206 240.

Beata Połomska e-mail: bpolomska@mopr.szcecin.pl, tel. 797 570 191

Co to są mieszkania chronione i kiedy można w nich zamieszkać?

Mieszkania chronione są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie i są przeznaczone dla pełnoletnich, przeznaczone dla usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Wychowanek ma prawo pobytu w mieszkaniu chronionym przez okres wskazany w indywidualnym programie usamodzielnienia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym. Przyznanie prawa pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem pobytu w mieszkaniu chronionym jest wywiązywanie się z uzgodnień, stosowanie się do regulaminu.

Na terenie Miasta Szczecin funkcjonuje 8 mieszkań chronionych-treningowych, w których jest 43 miejsc. Pięć mieszkań posiada wyłącznie pokoje jednoosobowe łącznie 25 miejsc, w trzech mieszkaniach łącznie jest 18 miejsc, w tym 8 miejsc w pokojach jednoosobowych i 10 miejsc w pokojach dwuosobowych.

Ile kosztuje pobyt w mieszkaniu chronionym?

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny a wysokość odpłatności i okres pobytu w mieszkaniu określa decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ramach odpłatności wychowanek pokrywa część lub całość kosztów pobytu wynikających z kosztów eksploatacji lokalu.


Miesięczna wysokość kosztów związanych z funkcjonowaniem mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca jest ustalana ryczałtowo. Kwota odpłatności mieszkańca za pobyt w mieszkaniu chronionym jest uzależniona od jego dochodów. Mieszkaniec nie ponosi opłat jeżeli jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 701 zł miesięcznie.


Ryczałtowa wysokość kosztów eksploatacji mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca w każdym z mieszkań w 2019 roku wynosi 380 zł miesięcznie.


W załączeniu:

Uchwała Nr LIV/1015/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające na terenie Miasta Szczecin.

Regulamin pobytu w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeznaczonych dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Każdy wychowanek pieczy zastępczej, nie dysponujący własnym lokalem mieszkalnym, nie posiadający uprawnień do żadnego lokalu czyli osoba o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych może ubiegać się o przydział lokalu komunalnego z zasobów Gminy Miasto Szczecin. Polityką mieszkaniową w Szczecinie zajmuje się Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25. Każdy wychowanek może otrzymać w Dziale Pieczy Zastępczej pomoc w złożeniu odpowiedniego wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Aktualnie obowiązują przepisy, dzięki którym młodzież opuszczająca pieczę zastępczą może uzyskać dodatkowe punkty w znacznym stopniu zwiększające szanse na szybsze uzyskanie mieszkania komunalnego.

Reguluje to:

Uchwała Rady Miasta nr XII/443/19 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zasad wynajmu lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

 1. Mariacka 25

70- 546 Szczecin

tel. 91 48 86 333

www.zbilk.szczecin.pl

Program "Dom na Start"

Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. skierowany jest do wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze) i innych placówek uprawnionych do uzyskania pomocy mieszkaniowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (min. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii).

W ramach ww. programu obok wsparcia w postaci zamieszkania w mieszkaniu chronionym zwanym inkubatorem kolejną formą wsparcia jest możliwość uzyskania samodzielnego, docelowego mieszkania.

Do uzyskania lokalu wymagana jest rekomendacja MOPR w Szczecinie. Wydając rekomendację MOPR przede wszystkim ocenia realizację indywidualnego programu usamodzielnienia. Osoby wyróżnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizują zgodnie z przyjętymi ustaleniami indywidualny program usamodzielnienia, mają unormowaną sytuację zawodową i finansową. W procesie usamodzielnienia właściwie pełnią role społeczne, w podejmowaniu decyzji życiowych wyróżniają się odpowiedzialnością i dojrzałością.


Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Program "Wehikuł usamodzielnienia"

W ramach "Wehikułu usamodzielnienia" młodzież może brać udział w programie "Bezpieczny staż", w ramach którego ma możliwość sprawdzenia się w różnych zawodach i zweryfikowania swoich preferencji i zainteresowań zawodowych. Staże trwają od 2 do 4 tygodni. Uczestnicy stażu otrzymują stypendia stażowe, których wysokość jest uzależniona od długości stażu, tj. za 2 tygodnie stypendium wynosiło 500 zł, za 3 tygodnie - 750 zł, za 4 tygodnie - 1000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
Urząd prowadzi bazę aktualnych ogłoszeń dotyczących pracy na rynku lokalnym, w kraju i za granicą. Ponadto PUP zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Daje możliwość nieodpłatnego ukończenia kursów zawodowych, przygotowania zawodowego dorosłych. Organizuje staże, prace interwencyjne, roboty publiczne. Istnieje możliwość uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

 1. Mickiewicza 39
  70-383 Szczecin

infolinia 800 13 14 14
pupszczecin@pupszczecin.pl


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Działalność Centrum koncentruje się wokół wszystkiego, co związane jest z planowaniem kariery zawodowej i poruszaniem się po rynku pracy. Specjalizuje się, w gromadzeniu i upowszechnianiu szeroko pojętej informacji zawodowej, poradnictwie zawodowym oraz w otwartym pośrednictwie pracy.

Centrum prowadzi poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

W Centrum odbywają się zajęcia warsztatowe: m.in. jak przygotować dokumenty aplikacyjne, warsztaty aktywizacyjne z elementami Klubu Pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, z zakresu samooceny umiejętności i predyspozycji zawodowych, savoir vivre, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczenie w symulacji rozmowy.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach, w przyjaznej atmosferze, osoby poszukujące pracy mogą zapoznać się z ofertami pracy z gazet lokalnych, ofertami z biuletynu służby cywilnej, bazą osób poszukujących pracy.

W Centrum można także: skorzystać z dostępu do Internetu w celu poszukiwania pracy, otrzymać wzory pisania listu motywacyjnego i CV, skorzystać z komputera i drukarki w celu napisaniu i wydrukowania swoich dokumentów aplikacyjnych. Poza tym istnieje możliwość wydrukowania wcześniej przygotowanych dokumentów z własnej dyskietki, płyty CD, pendrive. W Centrum istnieje możliwość zapoznania się z opisami wielu zawodów. Do młodzieży uczącej się adresowane są spotkania informacyjne. Na zajęciach omawiana jest głównie problematyka związana z wyborem dróg kształcenia i zawodu. Uczniowie zapoznawani są również z sytuacją na rynku pracy i aktywnymi metodami poszukiwania zatrudnienia.

Centrum to placówka otwarta dla wszystkich, którzy chcą świadomie dokonać wyboru zawodu, kierunku studiów czy zaplanować własną karierę zawodową, zdobyć umiejętności poruszania się po rynku pracy, zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 1. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

tel. 91 425 61 26, 91 425 61 28, 91 425 61 25

email: szwuciz@praca.gov.pl, cipkz-szczecin@wup.pl

strona www: www.wup.pl


Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzież w wieku od 15 do 24 lat, która nie jest zatrudniona, nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu może korzystać z oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

Do OHP mogą zgłaszać się:

- osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

- osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

W szczególności mogą być to:
1. osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
2. absolwenci szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży. Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Zgodnie z wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie. Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych. Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

 1. Dworcowa 19

70-206 Szczecin tel. 91 812 79 81

Fax: 91 812 79 81 w. 136

e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl

www.zachodniopomorska.ohp.pl/

Pomoc prawna i psychologiczna

Porad prawnych udziela radca prawny:

Dział Pieczy Zastępczej siedziba przy ul. Sławomira 10

w dniach:

-wtorki, od godz. 8.00 do 15.00

-czwartki i piątki od godz. 8 do 11.00

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 91 42-40-035 lub na adres e-mail: pkowalski@mopr.szczecin.pl

Wsparcie psychologiczne:

Dział Pieczy Zastępczej siedziba ul. Słowackiego 13

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.


Kontakt Pani Małgorzata Olszewska- kierownik sekcji ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego tel. 91 42-27-027 adres e-mail : molszewska@mopr.szczecin.pl

Punkt Konsultacyjny ds. Usamodzielnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe prowadzi Punkt Konsultacyjny ds. Usamodzielnienia. Przedmiotem konsultacji są zagadnienia związane z przygotowaniem Indywidualnego Programu Usamodzielnienia oraz zadań wynikających z tego programu, kwestie związane z zadaniami i funkcją opiekuna usamodzielnienia. Konsultacje prowadzą doświadczeni specjaliści, na co dzień pracujący z młodzieżą.


Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu na adres e -mail: b.draczak@fundacjarobinson.org.pl lub telefonicznie 697 510 567

m.bogumil-felbur@fundacjarobinson.org.pl lub telefonicznie 602 783 710

Dokumenty do pobrania: