Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie
Projekt "Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Szczecinie w ramach działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Głównym celem projektu jest umożliwienie kontynuacji działań prowadzonych przez Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie poprzez przeprowadzenie kompleksowego remontu dachu w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie.


Przeprowadzenie prac jest konieczne ze względu na zły stan techniczny dachu, który w dłuższej perspektywie uniemożliwi wykorzystanie pełnego potencjału obiektu i realizowanie zaplanowanych zadań. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont dachu łącznie z wymianą części deskowania, obróbką blacharską oraz wymianą instalacji odgromowej.

W Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie świadczone są usługi w formie m. in: wsparcia psychologicznego, pomocy indywidualnego asystenta integracji ze społecznością lokalną, udzielania porad prawnych, pomocy w znalezieniu i uzyskaniu zatrudnienia, nauki języka polskiego. Cudzoziemcy mogą otrzymać tu także pomoc materialną - żywność, środki czystości czy odzież.

Partnerem w realizacji projektu "Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Szczecinie, który dodatkowo prowadzi w Centrum świetlicę dla dzieci oraz udziela wsparcia terapeutycznego rodzinom, które przybyły z Ukrainy do naszego miasta.

W ramach realizacji projektu wsparciem w ciągu roku zostanie objętych 400 osób przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wartość projektu wynosi 491 915,03 zł
Dofinansowanie z UE wynosi 490 915,03 zł

Projekt "Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19"Polska____________________________________________________________________________________________


“Інфраструктура Центру Допомоги Щецин Україні"

Проєкт “Інфраструктура Центру Допомоги Щецин Україні" реалізується за посередництвом Міського Осередку Допомоги Родині в Щецині в партнерстві з “Товариством Приятелів Дітей" (відділ регіональний в Щецині) в рамках діяльності 11.3 “Підтримка суспільної інфраструктури пов'язаної з процесом суспільної інтеграції і професійної активізації українських біженців.


Головною метою проєкту є можливість продовження діяльності Центру Допомоги Щецин Україні посередництвом комплексного ремонту даху в будівлі за адресою вул. Марії Склодовської-Кюрі 4 в Щецині.

Проведення робіт є обов'язковим з огляду на незадовільний технічний стан даху будівлі, який в разі відсутності ремонтних робіт зробить неможливим використання повного потенціалу об'єкту і реалізацію запланованих задач. В рамах проєкту відбудеться комплексний ремонт даху разом із заміною частин опалубки, обробкою листового металу і заміною громовідводів.

В Центрі Допомоги Щецин Україні надаються наступні послуги: психологічна підтримка, допомога індивідуального асистента інтеграційного (адаптація біженців до соціального середовища), юридичні консультації, допомога в працевлаштуванні і вивченні польської мови. Також громадяни України можуть отримати матеріальну допомогу: продукти харчування, засоби гігієни та одяг.

Партнером в реалізації проєкту “Інфраструктура Центру Допомоги Щецин Україні" є “Товариство Приятелів Дітей" (відділ регіональний в Щецині), який додатково провадить в центрі допомоги дитячий садочок неповного дня і надає терапевтичну підтримку родинам, які прибули з України до міста Щецин.

В межах реалізації проєкту протягом року підтримка буде надана 400 особам, які проживають у місті Щецин.

Вартість проєкту складає 491 915, 03 злотих
Дофінансування з Європейського Союзу складає 490 915, 03 злотих

Проєкт “Інфраструктура Центру Допомоги Щецин Україні" є співфінансуваний з коштів Європейського Союзу в рамах Регіональної Програми Операційної Західнопоморського Воєводства на період з 2014 до 2020 року.

“Профінансовано в рамах реакції Євросоюзу на пандемію СOVID 19"