Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem pojazdów i rejestracją wizerunków na zewnątrz pojazdu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym stanowiącym własność pracodawcy.
Przetwarzane będą dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających w zasięgu kamery. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 222 i 223 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa czyli organy państwowe i organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) z zastrzeżeniem, że nie będą one udostępniane innym odbiorcom danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Panią/Pana danych w postaci wizerunku rejestrowanego przez monitoring jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rejestracji zdarzeń.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.Klauzula informacyjna - kontrola trzeźwości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia Pracowników, współpracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz ochrony mienia zgodnie z przepisami Kodeksu pracy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i przepisami wykonawczymi
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa czyli organy państwowe i organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) z zastrzeżeniem, że nie będą one udostępniane innym odbiorcom danych.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż rok od momentu przeprowadzenia badania trzeźwości albo do momentu uznania kary za niebyłą, jeżeli zastosowano wobec Pani/Pana karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować przeprowadzeniem badania przez uprawiony organ powołany do ochrony porządku publicznego oraz niedopuszczeniem do wykonywania pracy.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. podania innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (na podstawie wyrażonej zgody) przetwarzania danych w kolejnych naborach pracowników (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 pkt. 4 - 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  4. przetwarzania danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. - podania innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  1. zawieranie, wykonywanie i zakończenie umowy o pracę - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w szczególności w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z w szczególności art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. przetwarzania danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
  4. wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w szczególności w zw. z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończy Pani/Pan pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. Niepodania danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.
 10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy zlecenia/o dzieło i inne umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. podania innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. zawieranie, wykonywanie i zakończenie właściwej umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  4. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy oraz przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji właściwej umowy cywilnoprawnej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna - praktyki, staże, wolontariat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. podania innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. zawierania, wykonywania i zakończenia umowy (porozumienia) o organizację stażu, praktyki i wolontariatu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie organizacji stażu, praktyki i wolontariatu - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 42-44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy (porozumienia) oraz przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji właściwej umowy (porozumienia) o organizację stażu, praktyki i wolontariatu. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy (porozumienia).
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS, przyznania świadczenia z ZFŚS, udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego w ramach ZFŚS na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  2. wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Pani/Panu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia Administratora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  2. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 4. Monitoring obejmuje następujące budynki MOPR (w tym: korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne oraz teren bezpośrednio przyległy do budynku):
  1. ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
  2. ul. Jagiellońska 62A, 70-410 Szczecin,
  3. ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin,
  4. ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa czyli organy państwowe i organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) z zastrzeżeniem, że nie będą one udostępniane innym odbiorcom danych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji (dysku twardym rejestratora), a następnie nagrania są nadpisywane. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (ograniczony zakres), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.
 10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa interesów interesantów i pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa czyli organy państwowe i organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) z zastrzeżeniem, że nie będą one udostępniane innym odbiorcom danych.
 5. Dane będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych - do nadpisania danych, nie dłużej niż 21 dni od dnia nagrania. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (ograniczony zakres), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania połączenia telefonicznego.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dotycząca Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przekazywania subskrybowanego Newslettera (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dotycząca Formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wymiany korespondencji w związku z wysłanym formularzem (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna - Niebieska Karta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy.

Klauzula informacyjna - pomoc społeczna (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wydanych do niej przepisów wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy.

Klauzula informacyjna - interwencja kryzysowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie działań podejmowanych w ramach interwencji kryzysowej w formie m.in.:
   1. udzielania wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych;
   2. organizowania systemu wsparcia i samopomocy dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem;
   3. zapewnienia doraźnego całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
   4. organizowania grup wsparcia, prowadzenia krótkoterminowej terapii w kryzysie oraz specjalistycznego poradnictwa;
   5. inicjowania i podejmowania interwencji oraz koordynacji działań związanych z podjętą interwencją;
   6. udzielania porad
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z w szczególności:
   1. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
   2. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
   3. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
   4. ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON (Aktywny Samorząd)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, że:
 1. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin (zwany również Realizatorem),
  2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. 91 48 57 542 , fax: 91 48 57 603, email: iod@mopr.szczecin.pl,
  2. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, tel. 22 50 55 500, email: iod@pfron.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w celu:
  1. zapewnienia komunikacji i kontaktu między Panią/Panem, a Administratorem (na podstawie wyrażonej zgody) - art 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. realizacji zawartej umowy - art 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w szczególności art. 35a ust. 4, art. 47 ust. 1 pkt 4) w zakresie realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - art 6 ust. 1 lit. c) RODO
  4. wykonywania niezbędnych zadań publicznych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych - art 6 ust. 1 lit. e) RODO
  5. przetwarzania danych dotyczących zdrowia (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
  6. wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
  7. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:
   1. złożenia wniosku przez klienta,
   2. przekazania informacji,
   3. dokonania rozliczeń,
   4. prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dofinansowania. Niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia pomocy w ramach programu.
 11. 11. Zobowiązuje się Panią/Pana do niezwłocznego udostępnienia treści klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane Pani/Pan udostępnia w ramach korzystania z uprawnień związanych z udziałem w programie.

Klauzula informacyjna - piecza zastępcza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pieczy zastępczej - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z ustawą z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( w szczególności art. 7 i/lub art. 38a)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy.

Klauzula informacyjna - pomoc środowiskowa i instytucjonalna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej w szczególności w formie:
   1. świadczeń pieniężnych takich jak: zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego; pomoc na usamodzielnienie i świadczenia w ramach pomocy dla cudzoziemców;
   2. świadczeń niepieniężnych takich jak: pomoc w ramach pracy socjalnej; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; indywidualny program wychodzenia z bezdomności; usługi opiekuńcze; przyznanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia; przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych; pobyt w mieszkaniu chronionym, kierowanie do domu pomocy społecznej; pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z: ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie.
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku albo żywności z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy.

Klauzula informacyjna - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie związanym z ubieganiem się lub realizacją pomocy w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych m.in.:
   1. likwidacja barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się;
   2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny;
   3. zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
   4. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
   5. uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
   6. warsztaty terapii zajęciowej;
   7. usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z: ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw wskazanych w pkt. 3 oraz w szczególnych przypadkach dobrowolne, lecz w takiej sytuacji niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez instytucje, podmioty i osoby trzecie na potrzeby prowadzonego postępowania w zakresie rozpatrzenia sprawy.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów oraz ich reprezentantów, pracowników i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i/lub zapewnienia właściwej realizacji umowy - art 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności w zakresie wystawienia i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - art 6 ust. 1 lit. c) RODO
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest w przypadku reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta zawarcie, wykonywanie i monitorowanie realizacji umowy, której stroną jest Kontrahent, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, współdziałanie i inne obowiązki wynikające z umowy - art 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać przekazane (udostępnione) przez Pani/Pana pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Pani/Pan współpracuje (dalej: Kontrahent) w związku z zawieraniem z Administratorem umowy, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z Administratorem.

Klauzula informacyjna o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zawartej umowy - art 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością udziału w postępowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi przez Administratora zadaniami (na podstawie wyrażonej zgody) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Dane będą przechowywane do czasu do wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku bądź też do zakończenia publikowania wizerunku.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.