Klauzula InformacyjnaKLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
(Wnioskodawcy)


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, reprezentowanym przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:

  Dane kontaktowe:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
  telefon: (91) 48 57 542, fax: (91) 48 57 603
  e-mail: iod@mopr.szczecin.pl.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 4. Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami danych osobowych mogą być :
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt MOPR.

 6. Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 7. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO.KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
(Pracownicy MOPR)


Zgodnie z art. 13, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora,
z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603,
e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
tel. (91) 48 57 542, fax: (91) 48 57 603,
e-mail: iod@mopr.szczecin.pl..

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 maja 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 ze zm.).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

7. Obowiązek podania danych:
Dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt 3 i 4 niniejszej Klauzuli w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:
Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją zadań przez administratora na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt 3 i 4 niniejszej Klauzuli - spowoduje konieczność rozwiązania stosunku pracy.

9. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Dane osobowe pozyskiwane są od pracownika oraz innych podmiotów na podstawie odpowiednich przepisów prawa, m.in. Prawa pracy.

10. Pozostałe postanowienia:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

11. Pouczenie:
1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
(Kandydaci do pracy w MOPR)


Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora,
z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603,
e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
tel. (91) 48 57 542, fax: (91) 48 57 603,
e-mail: iod@mopr.szczecin.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

7. Obowiązek podania danych:
Dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:
Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

9. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.

10. Pozostałe postanowienia:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

11. Pouczenie:
1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1

INFORMACJA
O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
W SZCZECINIE

INFORMACJA
O MONITORINGU WIZYJNYM
PROWADZONYM PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
W SZCZECINIE

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również jako "RODO". Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia - informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR), reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl.
2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres około 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji (dysku twardym rejestratora), a następnie jest nadpisywany. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające
z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki MOPR (w tym: korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne oraz teren bezpośrednio przyległy do budynku):
 ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
 ul. Jagiellońska 62A, 70-410 Szczecin,
 ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin,
 ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin,
4. Budynki objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są tabliczką z piktogramem kamery wizyjnej.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin,
tel. (91) 48-57-542, fax: (91) 48-57-603, e-mail:iod@mopr.szczecin.pl.
6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników oraz ochrona mienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. f - Rozporządzenia RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. - Kodek pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
7. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
8. Przebywanie w obszarze monitoringu wizyjnego i udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednakże wchodząc na obszar monitoringu decydują się Państwo dobrowolnie na udostępnienie swoich danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 6.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.

KLAUZULA INFORMACYJNA
nagrywanie rozmów telefonicznych


1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR), reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl. zwany dalej Administratorem.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-423, e-mail: iod@mopr.szczecin.pl.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa interesów interesantów i pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f - Rozporządzenia RODO oraz art. 22[2] ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. - Kodek pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Nagrania dźwięku administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych - do nadpisania danych, nie dłużej niż 21 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
5. Dane osobowe pochodzące z monitoringu mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Udział Państwa w nagrywanej rozmowie i udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednakże kontynuując rozmowę decydują się Państwo dobrowolnie na udostępnienie swoich danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3.
9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.


WERSJA SKRÓCONA


"Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.
Informujemy, że w trakcie rozmowy możecie Państwo być poproszeni o podanie danych osobowych. Ich administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Przetwarzanie Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu poprawy bezpieczeństwa i rzetelności obsługi interesantów. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych możecie Państwo wysłuchać poprzez kliknięcie gwiazdki, lub odwiedzenie strony internetowej www.mopr.szczecin.pl zakładka Klauzula informacyjna."