Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji/warsztatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (MOPR), reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w zakresie organizacji i przeprowadzenia konferencji/warsztatów tj.:
a) rejestracji na konferencję/warsztaty,
b) kontaktu w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających właściwe wydarzenie,
c) weryfikacji udziału poprzez sporządzenie listy uczestników,
d) wystawienia certyfikatów potwierdzających udział w konferencji/warsztatach art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 6 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizacją konferencji/warsztatów art 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia uczestnictwa i organizacji właściwego wydarzenia. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w konferencji/warsztatach.
9. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Administrator we własnym zakresie nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Ze względu na korzystanie przy rejestracji z Formularza Google, potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od Administratora). Informacja na temat warunków korzystania z usług Google w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLM5-zGZhXyKqbbp7vvsELbSVegbeoTx8BxMkESYs7geANA/viewform?pli=1.