O projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PO KL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nowa Szansa
- wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie


Projekt skierowany jest do klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Szczecin - Śródmieście, w wieku 18-64 lata, m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Szczecin przez okres 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, osób samotnie wychowujących dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:
  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • kurs komputerowy, warsztaty i zajęcia tematyczne,
  • wsparcie psychologa, terapeuty, prawnika,
  • wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy w podjęciu zatrudnienia.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców Szczecina oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz realizacji projektu udziela zespół projektowy w Biurze Projektu "Klub Integracji Społecznej" w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od alei Fontann, 3 piętro), w godzinach: 8:00 - 15:00, tel. 91/ 48 30 670 lub 91/ 48 30 671; e-mail: kis@mopr.szczecin.pl


Człowiek - najlepsza inwestycja
Kapitał Ludzki | Unia Europejska

Dokumenty do pobrania: