MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

POSZUKUJE KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miejsce pracy : Szczecin

Główne obowiązki:

 • przygotowanie propozycji okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych, wykonywanie zadań w miejscu zamieszkania rodzin, w instytucjach współpracujących w tym zakresie z MOPR, w innych siedzibach MOPR.
 • przygotowywanie projektu informacji do właściwego sądu, o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka;
 • przygotowanie propozycji ocen rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości powierzonej im pracy,
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i opiekunami zastępczymi, planu pomocy dziecku do akceptacji organizatora;
 • pomoc rodzinnym formom pieczy zastępczej w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji ich zadań w tym podejmowanie działań związanych z zapewnianiem dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, m. innymi psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • przygotowywanie do ośrodków adopcyjnych propozycji informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; współpraca z ośrodkiem adopcyjnym przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, wydawanie opinii w tym zakresie;
 • przygotowywanie do sądu projektu informacji o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom przebywającym w rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie corocznego sprawozdania z realizacji powierzonych zadań w celu przedstawiania go organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie opinii, w celu dochodzenia na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych;


Umiejętności:

komunikatywność

otwartość

kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań

redagowanie pism, opinii


Oferujemy:

Umowę o pracę, zadaniowy czas pracy


Wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie:

 1. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;


Ponadto koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie: