Trwałość projektu

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach zachowania trwałość projektu pn. "Kreator bezpieczeństwa" oferuje następujące formy wsparcia:I. Wsparcia w formie usług mieszkalnictwa chronionego.


O udział we wsparciu może ubiegać się osoba spełniająca poniższe kryteria:

- zamieszkanie na terenie Szczecina,

- osoba zagrożona wykluczeniem społecznym,
- osoba w wieku poprodukcyjnym,
- osoba samotna lub pozbawiona wsparcia rodziny, która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia ze strony rodziny i najbliższych,
- osoba wymagająca ciągłej opieki,
- osoba niekorzystająca dotychczas ze wsparcia w formie usług mieszkalnictwa chronionego.


Usługa będzie realizowana w okresie:

- od 01.04.2021r. przez okres 60 miesięcy tj. do 31.03.2026r. w mieszkaniach przy:

- ul. Piastów,

- ul. Bolesława Śmiałego,

- ul. Żółkiewskiego.


Ilość miejsc w mieszkaniach chronionych wynosi 26, możliwość korzystania z usługi do wyczerpania limitu miejsc.


Szczegółowe zasady organizacji oraz funkcjonowania mieszkań chronionych zawarto w Regulaminie Mieszkań Chronionych - Wspomaganych przeznaczonych dla osób w wieku poprodukcyjnym wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOPR w Szczecinie.


II. Wsparcia w formie usług opiekuńczych.


O udział we wsparciu ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:

-
zamieszkanie na terenie Szczecina,
- osoba zagrożona wykluczeniem społecznym,
- osoba niepełnosprawna, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- osoba niesamodzielna, niesprawna,
- osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- osoba niekorzystająca dotychczas ze wsparcia w formie usług opiekuńczych.


Usługa będzie realizowana w okresie:

- od 01.04.2021r. przez okres 24 miesięcy w miejscu zamieszkania klienta, tj. do 31.03.2023r.;


Liczba opiekunek świadczących usługi opiekuńcze wynosi 18, możliwość korzystania z usługi do wyczerpania ww. zasobów.


III. Wsparcie w celu założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.


O udział we wsparciu ubiegać się może osoba spełniająca poniższe kryteria:

- zamieszkanie na terenie Szczecina

- osoba aktywna zawodowo po 18 r. ż.
- spełnianie wymogów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- uzyskanie pozytywnej oceny organizatora pieczy zastępczej (MOPR w Szczecinie) do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.


Usługa będzie realizowana w okresie:

- od 01.04.2021r. przez okres 24 miesięcy tj. do 31.03.2023r.;


Po zakończeniu rekrutacji osoby chętne wezmą udział w szkoleniu dla kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej.


Osoby zainteresowane ww. wsparciem proszone są o kontakt z sekretariatem w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3, pod nr telefonu 91-48 57 601


Wszystkie ww. usługi społecznych są realizowane o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu "Kreator bezpieczeństwa" i o podobnej jakości. Wsparcie finansowane jest z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


Serdecznie zapraszamy!