O projekcie

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina -
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane jest:
  • utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki w warunkach domowych,
  • świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku,
  • rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  • rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy.

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi, utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów (planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu), utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci oraz kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Wartość projektu wynosi 4 830 459,97 zł, dofinansowanie z UE 4 105 891,00 zł.

Projekt "Kreator bezpieczeństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.