MODUŁ II - Najważniejsze informacje, wnioski do pobrania

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku.


Terminy przyjmowania wniosków:


01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
03.07.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19, od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 10:00 do 14:00 (pokój nr 5).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 46 46 150.

UWAGA!!!
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR ZIMOWY UPŁYWA W DNIU
10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU (WTOREK)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowaniaWarunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. "Kierunki działań (…)".

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
 • • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 • • opłaty za naukę (czesne) - wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto)
na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł - w sytuacjach, gdy student ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z dysfunkcją narządu wzroku, osoby z dysfunkcją narządu słuchu.
  Uwaga!
  Dotyczy to wyłącznie tych osób, u których w/w dysfunkcje zostaną potwierdzone zaświadczeniem lekarza o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności,
 • 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. Wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:


 • do 25% - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50%,
 • do 50% - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 75% - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowaniaDodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku)

albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty
583 zł (netto) na osobę.

Dokumenty do pobrania: