Nabór osoby do prowadzenia usług doradztwa zawodowego

Szczecin, dn.15.06.2012 r.

Ogłoszenie o naborze osoby do prowadzenia usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane doradztwo zawodowe, socjologia lub psychologia),
 2. minimum trzyletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
 3. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego,
 4. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej, znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zatrudnieniu socjalnym oraz innych aktów prawnych mających z nimi ścisły związek.

Wymagania dodatkowe:
 1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
 2. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
 7. znajomość lokalnego rynku pracy.

Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 02.07.2012r. do 20.12.2012 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakłada się iż, maksymalna ilość godzin konsultacji indywidualnych wyniesie 120 godzin.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
 1. Udzielanie uczestnikom projektu pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" konsultacji indywidualnych, pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych a w szczególności:
  • udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia,
  • udzielaniu pomocy w formie indywidualnych porad zawodowych,
  • określaniu predyspozycji zawodowych,
 2. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywnej integracji,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys zawodowy,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
 5. oświadczenie o treści: "nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe "
 6. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji indywidualnych. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradca Zawodowy w ramach projektu Nowa szansa -Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"" do dnia 22.06.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Dokumenty do pobrania: