Odpłatność za pobyt w pieczy

Rodzice, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej są zobowiązani do ponoszenia miesięcznej opłaty od pierwszego dnia pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Uchylanie się od tego obowiązku skutkuje wszczęciem egzekucji administracyjnej, umieszczeniem w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz pogarsza szanse odzyskania pełni władzy rodzicielskiej. Nawet całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodziców z obowiązku łożenia na dziecko.

Odstąpienie od ustalenia opłat, umorzenie częściowe lub całkowite tych opłat jest możliwe tylko w przypadku współdziałania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

W sprawach dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zapraszamy do współpracy z Działem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10

- w rodzinnej pieczy zastępczej należy kontaktować się z Kierownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej Panią Moniką Wroną nr tel. 91 42 40 035 w. 27, e-mail: mwrona@mopr.szczecin.pl

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej z Kierownikiem Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości Panią Beatą Połomską nr tel. 91 42 40 035 w. 26, e-mail: bpolomska@mopr.szczecin.pl

- Zgodnie z art. 193 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 575) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 -w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka:
- w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

- Informacje dotyczące średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszczono w linku poniżej.

- Zgodnie z art. 193 ust. 2 ww. ustawy za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. Istota zobowiązania solidarnego polega na tym, że odpowiedzialność każdego z dłużników solidarnych ma za przedmiot cały dług. Wierzyciel natomiast może go dochodzić od tego dłużnika (lub od tych dłużników), od którego najłatwiej i najskuteczniej będzie można przeprowadzić egzekucję. W takiej sytuacji zasadne jest wydanie jednej decyzji zobowiązującej oboje rodziców do uiszczenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

- Zgodnie z art. 193 ust. 6 opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

- Zgodnie z art. 194 ust. 3 ww. ustawy na wniosek rodziców istnieje możliwość odstąpienia od ustalenia opłaty, umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.
Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ww. ustawy, określa Uchwała Nr XIV/338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.12.2011 r. (patrz: akty prawne)

Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


Przesłanki do odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej reguluje Uchwała Nr XIV/338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r.

Odstąpienie może nastąpić w następujących sytuacjach, gdy:

1. dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej,

2. dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kwoty kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej następuje na okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Aby możliwe było wydanie decyzji odstępującej od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej należy w Dziale Pieczy Zastępczej w Szczecinie przy ul. Sławomira 10, złożyć wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej (zał. 1), oświadczenie (zał. 2) oraz udokumentować sytuację materialno - bytową.

Przez udokumentowanie sytuacji materialno - bytowej należy rozumieć przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających dochód osoby/rodziny, tj.:

- decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

- dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia - przedemerytalnego (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku);

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

- zaświadczenie o wysokości stypendium socjalnego przyznanego na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

- zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz prawie o zasiłku dla bezrobotnych albo decyzji z urzędu pracy;

- zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego udzielonego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zasiłku rodzinnego, świadczenia alimentacyjnego z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego) lub decyzja w tym zakresie;

- decyzja lub zaświadczenia o wysokości świadczeń pobieranych z pomocy społecznej;

- dodatek mieszkaniowy - udokumentowanie decyzją lub zaświadczeniem;

- zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna;

- oświadczenie o wysokości dochodu netto osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego (z miesiąca poprzedzającego wniosek);

- wyrok alimentacyjny wraz potwierdzeniem wpłaty alimentów na rzecz innej osoby za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - w celu odliczenia od dochodu;

- oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej;

- dowód ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej;

- inne dokumenty potwierdzające dochód jednorazowy.

W przypadku ubiegania się o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej znaczące są również inne dokumenty potwierdzające sytuację życiową klienta, takie jak:

- dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę;
- dokumenty potwierdzające bezdomność;
- dokumenty potwierdzające straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych;
- inne dokumenty, na życzenie wnioskodawcy.

W przypadku nie spełniania przesłanek, o których mowa w ww. Uchwale, zostaje wydana decyzja odmawiająca odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, a następnie ustalająca opłatę.
Od każdej z decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

Po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej opłatę za pobyt dziecka/dzieci w pieczy zastępczej istnieje możliwość umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty powstałej należności.

Zasady umarzania w całości lub części, odraczania terminu płatności bądź rozłożenia na raty powstałej należności reguluje Uchwała Nr XIV/338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.12.2011 r. ( więcej ...)

Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:


1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,
2. pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
3. po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 ww. Uchwały.

Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej 2 z poniższych przesłanek:


1. dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej,
2. osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3. osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,
4. osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,
5. występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:


1. osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
2. osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3. osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,
4. występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lun innych zdarzeń losowych.

Warunkiem umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty powstałej należności jest złożenie w Dziale Finansowo - Księgowym MOPR w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3 stosownego wniosku, oświadczenia o sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej oraz udokumentowanie sytuacji materialno - bytowej.

Dokumenty do pobrania: