"Ukraina bliżej nas"


Informacja o naborze uczestników do projektu


Informujemy iż rozpoczął się nabór uczestników do projektu "Ukraina bliżej nas", który realizowany jest dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), zmuszonych opuścić terytorium swojego kraju w związku z działaniami wojennymi. Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym, przez cały okres realizacji projektu.

Miejscem realizacji projektu jest Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie.


Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby i rodziny (w tym dzieci), które:

 • uciekły przed wojną w Ukrainie;
 • zamieszkują teren Gminy Miasto Szczecin;
 • przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.;
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.


Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie następowało na podstawie:

 • Dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym lub zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • Oświadczenia o przebywaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie Gminy Miasto Szczecin.


W ramach aktualnego naboru, uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia polegającego na:

 • pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • pomocy osób posługujących się językiem ukraińskim,
 • tłumaczeniu dokumentów przez tłumacza przysięgłego,
 • pomocy asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • szkoleniu z nauki języka polskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • opieki nad dzieckiem i młodzieżą.
 • zajęcia i warsztaty integracyjne, socjoterapeutyczne.


W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić wniosek o objecie wsparciem i złożyć w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie. Wnioski można składać w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.


Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji uczestników do projektu "Ukraina bliżej nas", określa Regulamin rekrutacji, stanowiący integralną część niniejszej informacji o naborze.

______________________________________________________________________________________________


«Україна ближче до нас»

Інформація про набір учасників для участі в проектіПовідомляємо, що розпочато набір учасників для участі в проекті «Україна ближче до нас», який реалізовується для людей, які втікають від війни в Україні та прибули до Польщі з 24 лютого цього року (включаючи дітей), змушених покинути свою країну через військові дії. Набір персоналу здійснюється на постійній основі протягом усього періоду реалізації проекту.

Місцем реалізації проекту є Щецінський центр допомоги Україні за адресою вул. Марії Склодовської-Кюрі 4 у Щеціні.

Підтримку в рамках проекту можуть надавати окремі особи та сім'ї (в тому числі діти), які:

 • Втекли від війни в Україні;
 • проживають у ґміні міста Щецін;
 • прибули до Польщі після 24.02.2022;
 • люди, яким загрожує бідність та/або соціальна ізоляція через нещасний випадок або кризову ситуацію.Зарахування для участі в проекті здійснюватиметься на основі:

• Документу, що підтверджує присвоєння номера PESEL в спеціальному режимі або довідку про тимчасовий захист, видану керівником Управління у справах іноземців,

• Декларації про перебування на території Західнопоморського воєводства, в ґміні міста Щецін.

У рамках поточного набору учасники проекту зможуть скористатися підтримкою, а саме:

 • юридична, психологічна та психотерапевтична допомога,
 • допомога людям, які розмовляють українською мовою,
 • переклад документів присяжним перекладачем,
 • допомога асистента з інтеграції, що розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції, підтримує контакти з установами та допомагає в повсякденних ситуаціях,
 • навчання вивчення польської мови для дітей, підлітків та дорослих,
 • догляд за дітьми та молоддю.
 • заняття та майстер-класи з інтеграції та соціальної терапії.Для того, щоб приєднатися до проекту, необхідно заповнити заявку на підтримку та подати її до Центру допомоги Щецін Україні за адресою: вул. Марії Склодовської-Кюрі 4 у Щеціні. Заявки приймаються в робочі дні з 8:00 до 15:00.Детальні правила та порядок набору учасників проекту «Україна ближче до нас» викладені в Положенні про набір, яке є невід'ємною частиною цієї інформації про набір.

Dokumenty do pobrania: