Świadczenie usług opieki nad dziećmi

Rozeznanie rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi uczestników projekt pn.
"Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi uczestników projektu pn. "Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Świadczenie usług opieki nad dziećmi odbywać się będzie w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 42 w okresie od 02.07.2012 do 31.10.2012 w wymiarze 15 trzygodzinnych spotkań zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Do zadań osoby sprawującej opiekę nad dziećmi należeć będzie:
- pilnowanie bezpieczeństwa dzieci,
- dbanie o jego potrzeby (w tym pielęgnacja),
- organizacja czasu poprzez gry, zabawy, zajęcia grupowe.
Wymagania:
1. wykształcenie średnie (mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub studentka/student ostatniego roku pedagogiki),
2. doświadczenie w opiece nad dziećmi,
3. otwartość, komunikatywność,
4. kreatywność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę szkolenia. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Opieka nad dziećmi uczestników projektu pn "Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 02.07..2012 r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin