Opiekun w mieszkaniu wspomaganym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

POSZUKUJE PRACOWNIÓW (OPIEKUNÓW / OPIEKUNÓW ŚRODOWISKOWYCH) DO PRACY
Z OSOBAMI W MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH - WSPIERANYCH

Miejsce pracy : Szczecin

Główne obowiązki:

 1. wykonywanie czynności gospodarczych w mieszkaniach wspomaganych - wspieranych, m.in. przygotowywanie posiłków, robienie zakupów,
 2. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie mieszkańców mieszkań wspomaganych - wspieranych
 3. utrzymanie porządku w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym,
 4. dbanie o higienę osobistą mieszkańców mieszkań wspomaganych - wspieranych, wykonywanie lub pomoc w wykonaniu toalety ciała, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 5. układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
 6. pielęgnacja zlecona przez lekarzy,
 7. organizacja czasu wolnego mieszkańców mieszkań wspomaganych - wspieranych m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV,
 8. podtrzymanie lub poprawę sprawności fizycznej mieszkańców mieszkań wspomaganych - wspieranych, utrzymanie ich kondycji psychicznej oraz integracja ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb,
 9. utrzymanie stabilnego stanu zdrowia mieszkańców mieszkań wspomaganych - wspieranych,
 10. zapewnienie mieszkańcom mieszkań wspomaganych - wspieranych możliwości skorzystania ze spaceru, itp.,
 11. organizowanie mieszkańcom mieszkań wspomaganych - wspieranych wizyt u lekarza POZ
  i lekarzy specjalistów,
 12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 13. współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami MOPR Szczecin.


Umiejętności:

 • Wrażliwość, empatia,
 • Odporność emocjonalna,
 • Umiejętność nawiązania kontaktu.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Pełen pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie:

 • średnie oraz co najmniej roczny staż pracy lub,
 • ukończoną szkołę asystentek medycznych oraz co najmniej roczny staż pracy lub,
 • dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie opiekunki środowiskowej.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej przeprowadzone przez osoby wskazane do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie z ustawą z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.933 ze zm.),
 • odbyta praktyka w świadczeniu usług opieki i wsparcia w wymiarze co najmniej 80 godzin,

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie:

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533


Wymagane oświadczenie kandydata:


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. - zwanego dalej RODO.


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych.