Celem Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" jest m. in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, dla rodziny wynosi 528,00 zł na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150 % jest to odpowiednio 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 792 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
• dzieciom do 7 roku życia,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej,
zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Środki na realizację programu przeznaczone są z budżetu państwa.

Do programu może zgłosić ucznia szkoła, do której uczęszcza, jęsli rodzicie tego nie zrobili, a istnieje podejrzenie, że uczeń może potrzebować pomocy w formie gorącego posiłku.

W szczególnych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły może poinformować MOPR o potrzebie udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku dla ucznia.

Jest ona przyznawana w trybie natychmiastowym - nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

O konieczności udzielenia pomocy należy poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie:

ROPR Zachód: ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160
Wykaz ulic ->

ROPR Śródmieście: ul. Jagiellońska 62A, tel. 91 48 07 020
Wykaz ulic ->

ROPR Północ:
ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440
Wykaz ulic->

ROPR Prawobrzeże:
ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046
Wykaz ulic ->

Zdjęcia