Podsumowanie projektu

"Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"
- Podsumowanie projektu -

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 listopada 2013 r. realizował projekt pn. "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych" w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Działania 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Działania projektowe współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu Ośrodek testował 2 standardy oraz 1 model:

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania (SUO)

Wdrożenie standardu usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania miał za zadanie ujednolicić i uporządkować ofertę wsparcia i pomocy dla osób starszych korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem SUO było umożliwienie osobom starszym dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, pomimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Działania były realizowane przede wszystkim poprzez odpowiednie wsparcie w formie zapewnienia osobie starszej usług opiekuńczych. Spośród grupy docelowej 80 beneficjentów ostatecznych została wyłoniona grupa 20 osób, które od dnia 1 stycznia 2013 r. zostały objęte usługami opiekuńczymi zgodnie z wytycznymi ww. Standardu.


Standard pracy socjalnej z osobą starszą (SPSOS)


Standardem zostało objętych 99 osób (klientów MOPR), z którymi realizowano wybrane formy pracy socjalnej, dostosowane do możliwości i potrzeb osób starszych. Praca socjalna realizowana była trzema metodami: indywidualną, grupową i środowiskową. W ramach realizacji pracy socjalnej metodą grupową i środowiskową jako innowacyjne rozwiązanie w MOPR w Szczecinie prowadzony był Senior Klub docelowo dla 30 beneficjentów objętych standardem. Praca socjalna z osobą starszą prowadzona metodą indywidualnego przypadku wymagała szczególnego podejścia i opierała się głównie na rozmowie, omówieniu problemów, zidentyfikowaniu ich, określeniu potrzeb, sposobów realizacji. Prowadzono czynności związane z podniesieniem aktywności społecznej osób starszych, zapewnieniem odpowiedniego wsparcia i pomocy w życiu codziennym.

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

W procesie realizacji modelu odniesiono się do dwóch obszarów istotnych z punktu widzenia warunków, które należy stworzyć pracownikom socjalnym do prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej. Pierwszy z nich odnosił się do problemu oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Drugi dotyczył propozycji konkretnych rozwiązań organizacyjnych koniecznych do zapewnienia odpowiedniej jakości pracy socjalnej.
Dla przetestowania modelu zostało zatrudnionych 5 pracowników socjalnych, realizujących zadania projektowe, w tym: 1 pracownik socjalny ds. realizacji świadczeń i 4 pracowników socjalnych ds. realizacji pracy socjalnej. Personel projektu realizował zadania na rzecz 80 klientów MOPR - uczestników projektu. Wymienieni pracownicy poza bezpośrednimi działaniami na rzecz beneficjentów projektu, uczestniczyli w cyklu działań edukacyjnych, m.in. szkoleniach tematycznych podwyższających ich kwalifikacje zawodowe, konsultacjach ze specjalistami ds. pracy socjalnej, gerontologii, prawa oraz pomocy społecznej.


Projekt realizowany był w partnerstwie publiczno - społecznym. Jego liderem było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie. Natomiast za merytoryczną stronę realizacji zadań projektowych odpowiedzialna była Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego